AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 10, Number 4:1045-1277;2020
American Journal of Cancer Research


Jordyn Kreutzfeldt, Brett Rozeboom, Nandini Dey, Pradip De: The trastuzumab era: current and upcoming targeted HER2+ breast cancer therapies. Am J Cancer Res 2020;10(4):1045-1067. (Full text, PDF).

Shuiping Liu, Guohua Li, Qiujie Li, Qin Zhang, Lvjia Zhuo, Xiaying Chen, Bingtao Zhai, Xinbing Sui, Ke Chen, Tian Xie: The roles and mechanisms of YTH domain-containing proteins in cancer development and progression. Am J Cancer Res 2020;10(4):1068-1084. (Full text, PDF).

Zuyuan Lin, Di Lu, Xuyong Wei, Jianguo Wang, Xiao Xu: Heterogeneous responses in hepatocellular carcinoma: the achilles heel of immune checkpoint inhibitors. Am J Cancer Res 2020;10(4):1085-1102. (Full text, PDF).

Aljawharah Alqathama: BRAF in malignant melanoma progression and metastasis: potentials and challenges. Am J Cancer Res 2020;10(4):1103-1114. (Full text, PDF).

Shensen Wang, Xinhui Liu, Aamir Ali Khan, Huan Li, Muhammad Tahir, Xinlong Yan, Juan Wang, Hua Huang: miR-216a-mediated upregulation of TSPAN1 contributes to pancreatic cancer progression via transcriptional regulation of ITGA2. Am J Cancer Res 2020;10(4):1115-1129. (Full text, PDF).

Yong-Fei Wang, Meng-Yu Li, Yi-Feng Tang, Meng Jia, Zhen Liu, Hong-Qiang Li: Circular RNA circEIF3I promotes papillary thyroid carcinoma progression through competitively binding to miR-149 and upregulating KIF2A expression. Am J Cancer Res 2020;10(4):1130-1139. (Full text, PDF).

Jiajia Li, Xiuling Zhi, Shuyi Chen, Xiaoqing Shen, Chen Chen, Lei Yuan, Jieyu Guo, Dan Meng, Mo Chen, Liangqing Yao: CDK9 inhibitor CDKI-73 is synergetic lethal with PARP inhibitor olaparib in BRCA1 wide-type ovarian cancer. Am J Cancer Res 2020;10(4):1140-1155. (Full text, PDF).

Xiaomin Cai, Shuang Feng, Jiale Zhang, Wenjin Qiu, Mengshu Qian, Yuhai Wang: USP18 deubiquitinates and stabilizes Twist1 to promote epithelial-mesenchymal transition in glioblastoma cells. Am J Cancer Res 2020;10(4):1156-1169. (Full text, PDF).

Ya-Chun Chou, Pin-Yu Ho, Wei-Jen Chen, Shiuan-Huei Wu, Min-Hsiung Pan: Lactobacillus fermentum V3 ameliorates colitis-associated tumorigenesis by modulating the gut microbiome. Am J Cancer Res 2020;10(4):1170-1181. (Full text, PDF).

Zeng Ye, Qiangsheng Hu, Qifeng Zhuo, Yuemeng Zhu, Guixiong Fan, Mengqi Liu, Qiqing Sun, Zheng Zhang, Wensheng Liu, Wenyan Xu, Shunrong Ji, Xianjun Yu, Xiaowu Xu, Yi Qin: Abrogation of ARF6 promotes RSL3-induced ferroptosis and mitigates gemcitabine resistance in pancreatic cancer cells. Am J Cancer Res 2020;10(4):1182-1193. (Full text, PDF).

Ye Han, Yongkun Wei, Jun Yao, Yu-Yi Chu, Chia-Wei Li, Jennifer L Hsu, Lei Nie, Mien-Chie Hung: Inhibition of CDK2 reduces EZH2 phosphorylation and reactivates ERα expression in high-grade serous ovarian carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(4):1194-1206. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Bo Wang, Wenyu Shao, Yue Shi, Jiongbo Liao, Xiaojun Chen, Chao Wang: Verteporfin induced SUMOylation of YAP1 in endometrial cancer. Am J Cancer Res 2020;10(4):1207-1217. (Full text, PDF).

Qianqian Wang, Xingli Zhao, Zixian Liu, Xiaoli Zhao, Guixin Zhang, Jianfeng Yao, Xiaohui Zheng, Lining Zhang, Yuyan Shen, Yi He, Yong Huang, Rongli Zhang, Jialin Wei, Qiaoling Ma, Aiming Pang, Donglin Yang, Erlie Jiang, Sizhou Feng, Zhuoran Zhang, Weihua Zhai, Mingzhe Han: Pre-transplant cytoreductive therapy can improve overall survival of patients with MDS-AML but not MDS-EB2 receiving HLA-matched sibling donor peripheral blood stem cell transplantation. Am J Cancer Res 2020;10(4):1218-1228. (Full text, PDF).

Ming-Jenn Chen, Po-Ming Chen, Lee Wang, Ching-Ju Shen, Chi-Yi Chen, Huei Lee: Cisplatin sensitivity mediated by NKX2-1 in lung adenocarcinoma is dependent on p53 mutational status via modulating TNFSF10 expression. Am J Cancer Res 2020;10(4):1229-1237. (Full text, PDF).

Dou-Dou Li, Ling Deng, Shu-Yuan Hu, Fang-Lin Zhang, Da-Qiang Li: SH3BGRL2 exerts a dual function in breast cancer growth and metastasis and is regulated by TGF-β1. Am J Cancer Res 2020;10(4):1238-1254. (Full text, PDF).

Lulu Tan, Jingsheng Yuan, Wenzhong Zhu, Kaixiong Tao, Guobing Wang, Jinbo Gao: Interferon regulatory factor-1 suppresses DNA damage response and reverses chemotherapy resistance by downregulating the expression of RAD51 in gastric cancer. Am J Cancer Res 2020;10(4):1255-1270. (Full text, PDF).

Jing Xie, Hui Gao, Jianjun Peng, Yantao Han, Xuehong Chen, Qixiao Jiang, Chunbo Wang: Hispidulin prevents hypoxia-induced epithelial-mesenchymal transition in human colon carcinoma cells: Am J Cancer Res. 2015; 5(3): 1047-1061. Am J Cancer Res 2020;10(4):1271-1273. (Full text, PDF).

Hui Gao, Feng Zhong, Jing Xie, Jianjun Peng, Zhiwu Han: PTTG promotes invasion in human breast cancer cell line by upregulating EMMPRIN via FAK/Akt/mTOR signaling: Am J Cancer Res. 2016; 6(2): 425-439. Am J Cancer Res 2020;10(4):1274-1276. (Full text, PDF).

Shizhen Ding, Dandan Wu, Guotao Lu, Li Qian, Yanbing Ding, George Liu, Xiaoqin Jia, Yu Zhang, Weiming Xiao, Weijuan Gong: Angiopoietin-like 4 deficiency upregulates macrophage function through the dysregulation of cell-intrinsic fatty acid metabolism: Am J Cancer Res. 2020; 10(2): 595-609. Am J Cancer Res 2020;10(4):1277. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976