AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA>
Volume 11, Number 8:3742-4005;2021
American Journal of Cancer Research


Enaya Mohiuddin, Hiroaki Wakimoto: Extracellular matrix in glioblastoma: opportunities for emerging therapeutic approaches. Am J Cancer Res 2021;11(8):3742-3754. (Full text, PDF).

Gurmeet Kaur, Mandeep Kaur, Manisha Bansal: New insights of structural activity relationship of curcumin and correlating their efficacy in anticancer studies with some other similar molecules. Am J Cancer Res 2021;11(8):3755-3765. (Full text, PDF).

Pei-Hua Peng, Kai-Wen Hsu, Kou-Juey Wu: Liquid-liquid phase separation (LLPS) in cellular physiology and tumor biology. Am J Cancer Res 2021;11(8):3766-3776. (Full text, PDF).

Ziying Han, Yucheng Dong, Jizhou Lu, Fan Yang, Yongchang Zheng, Huayu Yang: Role of hypoxia in inhibiting dendritic cells by VEGF signaling in tumor microenvironments: mechanism and application. Am J Cancer Res 2021;11(8):3777-3793. (Full text, PDF).

Mingyuan Wang, Yutong Wang, Fan Ye, Kai Yu, Weicheng Wei, Muyue Liu, Rui Wang, Shiyun Cui: Exosome encapsulated ncRNAs in the development of HCC: potential circulatory biomarkers and clinical therapeutic targets. Am J Cancer Res 2021;11(8):3794-3812. (Full text, PDF).

Tsai-Ju Chien: A review of the endocrine resistance in hormone-positive breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(8):3813-3831. (Full text, PDF).

Xiaoli Hu, Zixia Lin, Zhiwei Wang, Qiangyong Zhou: Emerging role of PD-L1 modification in cancer immunotherapy. Am J Cancer Res 2021;11(8):3832-3840. (Full text, PDF).

Xiaowei Fu, Xueqiang Deng, Weidong Xiao, Bo Huang, Xuan Yi, Yeqing Zou: Downregulation of NEAT1 sensitizes gemcitabine-resistant pancreatic cancer cells to gemcitabine through modulation of the miR-506-3p/ZEB2/EMT axis. Am J Cancer Res 2021;11(8):3841-3856. (Full text, PDF).

Xiaohui Liu, Xiuzhu Huang, Jie Ma, Lu Li, Huifan Hu, Junxia Feng, Xuejuan Gao, Yunfang Zhang, Langxia Liu: 3’untranslated regions (3’UTR) of Gelsolin mRNA displays anticancer effects in non-small cell lung cancer (NSCLC) cells. Am J Cancer Res 2021;11(8):3857-3876. (Full text, PDF, Video S1).

Gen Chen, Ning An, Yu Zhu, Rui Zhou, Myung-Giun Noh, Hangun Kim, Hyoung Jae Lee, Yingjie Shen, Young-Chang Cho, Litai Jin, Weitao Cong, Jae-Hyuk Lee, Kwonseop Kim: bFGF-mediated phosphorylation of δ-catenin increases its protein stability and the ability to induce the nuclear redistribution of β-catenin. Am J Cancer Res 2021;11(8):3877-3892. (Full text, PDF).

Weiquan Gu, Jie Yang, Yong Wang, Jun Xu, Xiaoxuan Wang, Furong Du, Xiangjing Hu, Hao Guo, Chao Song, Rongjie Tao, Xuchao Zhang: Comprehensive identification of FGFR1-4 alterations in 5 557 Chinese patients with solid tumors by next-generation sequencing. Am J Cancer Res 2021;11(8):3893-3906. (Full text, PDF).

Xin Zhao, Xiaoshi Zhang, Xinxue Zhang, Tao Jiang, Jialei Zhai, Huaguang Wang, Mengxiu Huang, Ren Lang, Qiang He: MiR-374b-5p inhibits KDM5B-induced epithelial-mesenchymal transition in pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2021;11(8):3907-3920. (Full text, PDF).

Yi-Shian Liu, Pei-Ei Wu, Wen-Cheng Chou, Rajeev Vikram, Wei-Ting Chen, Show-Ling Yang, Manjeet K Bolla, Qin Wang, Joe Dennis, Tsun L Chan, Ji-Yeob Choi, Ming-Feng Hou, Hidemi Ito, Daehee Kang, Sung-Won Kim, Ava Kwong, Keitaro Matsuo, Sue K Park, Xiao-Ou Shu, Wei Zheng, Alison M Dunning, Douglas F Easton, Chen-Yang Shen: Body mass index and type 2 diabetes and breast cancer survival: a Mendelian randomization study. Am J Cancer Res 2021;11(8):3921-3934. (Full text, PDF).

Jin Su Kim, Jae Min Cho, Hyeongi Kim, Youn Kyoung Jeong, Jong-Ki Kim, Eun Ho Kim: Tumor treating fields can effectively overcome trastuzumab resistant breast cancer multiplication. Am J Cancer Res 2021;11(8):3935-3945. (Full text, PDF).

Guo-Ying Liu, Wang-Zhong Li, Chuan-Bo Xie, Hu Liang, Wei-Xiong Xia, Yan-Qun Xiang: Trajectories of EBV DNA and identifying the potential long-term survivors in metastatic nasopharyngeal carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(8):3946-3955. (Full text, PDF).

Meghri Katerji, Penelope J Duerksen-Hughes: DNA damage in cancer development: special implications in viral oncogenesis. Am J Cancer Res 2021;11(8):3956-3979. (Full text, PDF).

Yifan Xu, Chia-Wen Tsai, Wen-Shin Chang, Grace Y Xiong, Maosheng Huang, Keila E Torres, Da-Tian Bau, Jian Gu: Genetically predicted high circulating insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 increase the risks of soft tissue sarcoma. Am J Cancer Res 2021;11(8):3980-3989. (Full text, PDF).

Rajal B Shah, Qi Cai, Manju Aron, Daniel M Berney, John C Cheville, Fang-Ming Deng, Jonathan Epstein, Samson W Fine, Elizabeth M Genega, Michelle S Hirsch, Peter A Humphrey, Jennifer Gordetsky, Glen Kristiansen, Lakshmi P Kunju, Cristina Magi-Galluzzi, Nilesh Gupta, George J Netto, Adeboye O Osunkoya, Brian D Robinson, Kiril Trpkov, Lawrence D True, Patricia Troncoso, Murali Varma, Thomas Wheeler, Sean R Williamson, Angela Wu, Ming Zhou: Diagnosis of “cribriform” prostatic adenocarcinoma: an interobserver reproducibility study among urologic pathologists with recommendations. Am J Cancer Res 2021;11(8):3990-4001. (Full text, PDF).

Peng Zhang, Guoguang Shao, Xingyu Lin, Yunpeng Liu, Zhiguang Yang: MiR-338-3p inhibits the growth and invasion of non-small cell lung cancer cells by targeting IRS2: Am J Cancer Res. 2017; 7(1): 53-63. Am J Cancer Res 2021;11(8):4002-4004. (Full text, PDF).

Retraction: MicroRNA-497 suppresses cell proliferation and induces apoptosis through targeting PBX3 in human multiple myeloma. Am J Cancer Res 2021;11(8):4005. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976