AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 6, Number 10:2117-2389;2016
American Journal of Cancer Research


Ali R Jazirehi, Alexandra Lim, Tam Dinh: PD-1 inhibition and treatment of advanced melanoma-role of pembrolizumab. Am J Cancer Res 2016;6(10):2117-2128. (Full text, PDF).

Juliana Carvalho Santos, Marcelo Lima Ribeiro, Luis Otávio Sarian, Manoela Marques Ortega, Sophie Françoise Derchain: Exosomes-mediate microRNAs transfer in breast cancer chemoresistance regulation. Am J Cancer Res 2016;6(10):2129-2139. (
Full text, PDF).

Hans-Juergen Schulten, Deema Hussein, Fatima Al-Adwani, Sajjad Karim, Jaudah Al-Maghrabi, Mona Al-Sharif, Awatif Jamal, Sherin Bakhashab, Jolanta Weaver, Fahad Al-Ghamdi, Saleh S Baeesa, Mohammed Bangash, Adeel Chaudhary, Mohammed Al-Qahtani: Microarray expression profiling identifies genes, including cytokines, and biofunctions, as diapedesis, associated with a brain metastasis from a papillary thyroid carcinoma. Am J Cancer Res 2016;6(10):2140-2161. (
Full text, PDF).

Zhe Zhao, Jing Zhao, Jing Xue, Xinrui Zhao, Peishu Liu: Autophagy inhibition promotes epithelial-mesenchymal transition through ROS/HO-1 pathway in ovarian cancer cells. Am J Cancer Res 2016;6(10):2162-2177. (
Full text, PDF).

Jingna Su, Lixia Wang, Xuyuan Yin, Zhe Zhao, Yingying Hou, Xiantao Ye, Xiuxia Zhou, Zhiwei Wang: Rottlerin exhibits anti-cancer effect through inactivation of S phase kinase-associated protein 2 in pancreatic cancer cells. Am J Cancer Res 2016;6(10):2178-2191. (
Full text, PDF).

Doudou Li, Chao Qu, Zhouyu Ning, Haiyong Wang, Kun Zang, Liping Zhuang, Lianyu Chen, Peng Wang, Zhiqiang Meng: Radiation promotes epithelial-to-mesenchymal transition and invasion of pancreatic cancer cell by activating carcinoma-associated fibroblasts. Am J Cancer Res 2016;6(10):2192-2206. (
Full text, PDF).

Chuang Sun, Gaohang Wang, Katharine H Wrighton, Han Lin, Zhou Songyang, Xin-Hua Feng Xia Lin: Regulation of p27Kip1 phosphorylation and G1 cell cycle progression by protein phosphatase PPM1G. Am J Cancer Res 2016;6(10):2207-2220. (
Full text, PDF).

Haili Wu, Zhuoyu Li, Yingying Wang, Peng Yang, Zongrui Li, Hanqing Li, Changxin Wu: MiR-106b-mediated Mfn2 suppression is critical for PKM2 induced mitochondrial fusion. Am J Cancer Res 2016;6(10):2221-2234. (
Full text, PDF).

Marta Llauradó Fernández, Gabriel E DiMattia, Amy Dawson, Sylvia Bamford, Shawn Anderson, Bryan T Hennessy, Michael S Anglesio, Trevor G Shepherd, Clara Salamanca, Josh Hoenisch, Anna Tinker, David G Huntsman, Mark S Carey: Differences in MEK inhibitor efficacy in molecularly characterized low-grade serous ovarian cancer cell lines. Am J Cancer Res 2016;6(10):2235-2251. (
Full text, PDF, Supplementary Data).

Ming-Han Liu, Wen-Juan Fu, You-Hong Cui, Qiao-Nan Guo, Yue Zhou: Downregulation of Semaphorin-3F is associated with poor prognostic significance in osteosarcoma patients. Am J Cancer Res 2016;6(10):2252-2262. (
Full text, PDF).

Takahiro Isono, Tokuhiro Chano, Tetsuya Yoshida, Susumu Kageyama, Akihiro Kawauchi, Masafumi Suzaki, Takeshi Yuasa: Hydroxyl-HIF2-alpha is potential therapeutic target for renal cell carcinomas. Am J Cancer Res 2016;6(10):2263-2276. (
Full text, PDF).

Lichao Sun, Jian Pan, Long Yu, Huiqi Liu, Xiong Shu, Lixin Sun, Jinning Lou, Zhihua Yang, Yuliang Ran: Tumor endothelial cells promote metastasis and cancer stem cell-like phenotype through elevated Epiregulin in esophageal cancer. Am J Cancer Res 2016;6(10):2277-2288. (
Full text, PDF).

Xin Zhao, Peng Jiang, Xiang Deng, Zhonghu Li, Feng Tian, Fei Guo, Xiaowu Li, Shuguang Wang: Inhibition of mTORC1 signaling sensitizes hepatocellular carcinoma cells to glycolytic stress. Am J Cancer Res 2016;6(10):2289-2298. (
Full text, PDF).

Zili Chen, Chao Yu, Lei Zhan, Yaozhen Pan, Ling Chen, Chengyi Sun: LncRNA CRNDE promotes hepatic carcinoma cell proliferation, migration and invasion by suppressing miR-384. Am J Cancer Res 2016;6(10):2299-2309. (
Full text, PDF).

Xi Ding, Ji Qian, Yang Yang, Wen Xu, Di Liu, Bo Su: Genetic variants of BCL2 gene predict clinical outcomes of non-small-cell lung cancer patients treated with platinum-based chemotherapy in a Chinese population. Am J Cancer Res 2016;6(10):2310-2322. (
Full text, PDF).

Xuebing Yan, Liguo Liu, Hao Li, Linsheng Huang, Mingming Yin, Cheng Pan, Huanlong Qin, Zhiming Jin: Dual specificity phosphatase 5 is a novel prognostic indicator for patients with advanced colorectal cancer. Am J Cancer Res 2016;6(10):2323-2333. (
Full text, PDF).

Wanwan Sun, Jieli Lu, Shengli Wu, Yufang Bi, Yiming Mu, Jiajun Zhao, Chao Liu, Lulu Chen, Lixin Shi, Qiang Li, Tao Yang, Li Yan, Qin Wan, Yan Liu, Guixia Wang, Zuojie Luo, Xulei Tang, Gang Chen, Yanan Huo, Zhengnan Gao, Qing Su, Zhen Ye, Youmin Wang, Guijun Qin, Huacong Deng, Xuefeng Yu, Feixia Shen, Li Chen, Liebin Zhao, Tiange Wang, Jichao Sun, Min Xu, Yu Xu, Yuhong Chen, Meng Dai, Jie Zhang, Di Zhang, Shenghan Lai, Donghui Li, Guang Ning, Weiqing Wang: Association of insulin resistance with breast, ovarian, endometrial and cervical cancers in non-diabetic women. Am J Cancer Res 2016;6(10):2334-2344. (
Full text, PDF).

Ying Liu, Zhonghai Ren, Long Yuan, Shuning Xu, Zhihua Yao, Lei Qiao, Ke Li: Paclitaxel plus cisplatin vs. 5-fluorouracil plus cisplatin as first-line treatment for patients with advanced squamous cell esophageal cancer. Am J Cancer Res 2016;6(10):2345-2350. (
Full text, PDF).

Xinyu Wu, Yang Zhan, Xin Li, Jianjun Wei, Larion Santiago, Garrett Daniels, Fangming Deng, Xuelin Zhong, Luis Chiriboga, Ross Basch, Sheng Xiong, Yan Dong, Xinmin Zhang, Peng Lee: Nuclear TBLR1 as an ER corepressor promotes cell proliferation, migration and invasion in breast and ovarian cancer. Am J Cancer Res 2016;6(10):2351-2360. (Full text, PDF).

Jia Cao, Yi Zhang, Jiachun Yang, Sijia He, Mingming Li, Shiyan Yan, Ying Chen, Chunying Qu, Leiming Xu: NEAT1 regulates pancreatic cancer cell growth, invasion and migration though mircroRNA-335-5p/c-met axis. Am J Cancer Res 2016;6(10):2361-2374. (Full text, PDF).

Zhi Li, Tong-Qing Xue, Xiao-Yu Chen: Predictive values of serum VEGF and CRP levels combined with contrast enhanced MRI in hepatocellular carcinoma patients after TACE. Am J Cancer Res 2016;6(10):2375-2385. (Full text, PDF).

Retraction: High-level SAE2 promotes malignant phenotype and predicts outcome in gastric cancer. Am J Cancer Res 2016;6(10):2386. (Full text, PDF).

Retraction: Homeostasis of redox status derived from glucose metabolic pathway could be the key to understanding the Warburg effect. Am J Cancer Res 2016;6(10):2387. (Full text, PDF).

Retraction: Quantitative DNA hypomethylation of ligand Jagged1 and receptor Notch1 signifies occurrence and progression of breast carcinoma. Am J Cancer Res 2016;6(10):2388. (Full text, PDF).

Retraction: GPX3 hypermethylation serves as an independent prognostic biomarker in non-M3 acute myeloid leukemia. Am J Cancer Res 2016;6(10):2389. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976