AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 7, Number 2:173-382;2017
American Journal of Cancer Research


Jiankun Gao, Bo Long, Zhiwei Wang: Role of Notch signaling pathway in pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2017;7(2):173-186. (Full text, PDF).

Tie-Cheng Liu, Xin Jin, Yan Wang, Ke Wang: Role of epidermal growth factor receptor in lung cancer and targeted therapies. Am J Cancer Res 2017;7(2):187-202. (Full text, PDF).

Liyan Huang, Muyan Cai, Xu Zhang, Fang Wang, Likun Chen, Meng Xu, Ke Yang, Zhen Chen, Xiaokun Wang, Liwu Fu: Combinational therapy of crizotinib and afatinib for malignant pleural mesothelioma. Am J Cancer Res 2017;7(2):203-217. (Full text, PDF).

Yantao Han, Qian Zhao, Jie Zhou, Rui Shi: miR-429 mediates tumor growth and metastasis in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2017;7(2):218-233. (Retracted, Full text, PDF).

Jianping Li, Xin Meng, Jing Hu, Ying Zhang, Yunzhi Dang, Lichun Wei, Mei Shi: Heparanase promotes radiation resistance of cervical cancer by upregulating hypoxia inducible factor 1. Am J Cancer Res 2017;7(2):234-244. (Full text, PDF).

Junyi Jiang, Xu Chen, Hao Liu, Jing Shao, Ruihui Xie, Peng Gu, Chaohui Duan: Polypyrimidine Tract-Binding Protein 1 promotes proliferation, migration and invasion in clear-cell renal cell carcinoma by regulating alternative splicing of PKM. Am J Cancer Res 2017;7(2):245-259. (Full text, PDF).

Junying Sun, Baocun Sun, Dongwang Zhu, Xiulan Zhao, Yanhui Zhang, Xueyi Dong, Na Che, Jing Li, Fang Liu, Nan Zhao, Danfang Zhang, Tieju Liu, Xian Lin: HMGA2 regulates CD44 expression to promote gastric cancer cell motility and sphere formation. Am J Cancer Res 2017;7(2):260-274. (Full text, PDF).

Junru Zhang, Zhiguo Feng, Chunhua Wang, Huiping Zhou, Weidong Liu, Karvannan Kanchana, Xuanxuan Dai, Peng Zou, Junlian Gu, Lu Cai, Guang Liang: Curcumin derivative WZ35 efficiently suppresses colon cancer progression through inducing ROS production and ER stress-dependent apoptosis. Am J Cancer Res 2017;7(2):275-288. (Full text, PDF).

Tao Xu, Hongxiang Wang, Mei Jiang, Yong Yan, Weiqing Li, Hanchong Xu, Qilin Huang, Yicheng Lu, Juxiang Chen: The E3 ubiquitin ligase CHIP/miR-92b/PTEN regulatory network contributes to tumorigenesis of glioblastoma. Am J Cancer Res 2017;7(2):289-300. (Full text, PDF).

Yahya Alhamhoom, Guisheng Zhang, Mingming Gao, Houjian Cai, Dexi Liu: In vivo growth and responses to treatment of renal cell carcinoma in different environments. Am J Cancer Res 2017;7(2):301-311. (Full text, PDF).

Yongjun Wang, Jianzhen Liu, Hongzhong Bai, Yi Dang, Pei Lv, Shucai Wu: Long intergenic non-coding RNA 00152 promotes renal cell carcinoma progression by epigenetically suppressing P16 and negatively regulates miR-205. Am J Cancer Res 2017;7(2):312-322. (Full text, PDF).

Min Rao, Yonggang Zhu, Yinan Zhou, Xiaoxia Cong, Li Feng: MicroRNA-122 inhibits proliferation and invasion in gastric cancer by targeting CREB1. Am J Cancer Res 2017;7(2):323-333. (Retracted, Full text, PDF).

Zijun Zhen, Kaibin Yang, Litong Ye, Zhiyao You, Rirong Chen, Ying Liu, Youjian He: HLA-E inhibitor enhances the killing of neuroblastoma stem cells by co-cultured dendritic cells and cytokine-induced killer cells loaded with membrane-based microparticles. Am J Cancer Res 2017;7(2):334-345. (Full text, PDF).

Min Kang, Pingting Zhou, Tingting Wei, Tingting Zhao, Jianxiong Long, Guisheng Li, Haolin Yan, Guosheng Feng, Meilian Liu, Jinxian Zhu, Rensheng Wang: A new T staging system for nasopharyngeal carcinoma based on intensity-modulated radiation therapy: results from a prospective multicentric clinical study. Am J Cancer Res 2017;7(2):346-356. (Full text, PDF).

Ming-Chu Chang, Chih-Horng Wu, Shih-Hung Yang, Po-Chin Liang, Bang-Bin Chen, I-Shiow Jan, Yu-Ting Chang, Yung-Ming Jeng: Pancreatic cancer screening in different risk individuals with family history of pancreatic cancer-a prospective cohort study in Taiwan. Am J Cancer Res 2017;7(2):357-369. (Full text, PDF).

Fengzhi Li, Xiang Ling, Danni L Harris, Jianqun Liao, Yuping Wang, David Westover, Guohui Jiang, Bo Xu, Patrick M Boland, Chunyang Jin: Topoisomerase I (Top1): a major target of FL118 for its antitumor efficacy or mainly involved in its side effects of hematopoietic toxicity? Am J Cancer Res 2017;7(2):370-382. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976