AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 7, Number 2:173-382;2017
American Journal of Cancer Research


Jiankun Gao, Bo Long, Zhiwei Wang: Role of Notch signaling pathway in pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2017;7(2):173-186. (Abstract ajcr0041518, Full text, PDF).

Tie-Cheng Liu, Xin Jin, Yan Wang, Ke Wang: Role of epidermal growth factor receptor in lung cancer and targeted therapies. Am J Cancer Res 2017;7(2):187-202. (Abstract ajcr0043656, Full text, PDF).

Liyan Huang, Muyan Cai, Xu Zhang, Fang Wang, Likun Chen, Meng Xu, Ke Yang, Zhen Chen, Xiaokun Wang, Liwu Fu: Combinational therapy of crizotinib and afatinib for malignant pleural mesothelioma. Am J Cancer Res 2017;7(2):203-217. (Abstract ajcr0049371, Full text, PDF).

Yantao Han, Qian Zhao, Jie Zhou, Rui Shi: miR-429 mediates tumor growth and metastasis in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2017;7(2):218-233. (Abstract ajcr0047313, Full text, PDF).

Jianping Li, Xin Meng, Jing Hu, Ying Zhang, Yunzhi Dang, Lichun Wei, Mei Shi: Heparanase promotes radiation resistance of cervical cancer by upregulating hypoxia inducible factor 1. Am J Cancer Res 2017;7(2):234-244. (Abstract ajcr0041197, Full text, PDF).

Junyi Jiang, Xu Chen, Hao Liu, Jing Shao, Ruihui Xie, Peng Gu, Chaohui Duan: Polypyrimidine Tract-Binding Protein 1 promotes proliferation, migration and invasion in clear-cell renal cell carcinoma by regulating alternative splicing of PKM. Am J Cancer Res 2017;7(2):245-259. (Abstract ajcr0048551, Full text, PDF).

Junying Sun, Baocun Sun, Dongwang Zhu, Xiulan Zhao, Yanhui Zhang, Xueyi Dong, Na Che, Jing Li, Fang Liu, Nan Zhao, Danfang Zhang, Tieju Liu, Xian Lin: HMGA2 regulates CD44 expression to promote gastric cancer cell motility and sphere formation. Am J Cancer Res 2017;7(2):260-274. (Abstract ajcr0041687, Full text, PDF).

Junru Zhang, Zhiguo Feng, Chunhua Wang, Huiping Zhou, Weidong Liu, Karvannan Kanchana, Xuanxuan Dai, Peng Zou, Junlian Gu, Lu Cai, Guang Liang: Curcumin derivative WZ35 efficiently suppresses colon cancer progression through inducing ROS production and ER stress-dependent apoptosis. Am J Cancer Res 2017;7(2):275-288. (Abstract ajcr0021404, Full text, PDF).

Tao Xu, Hongxiang Wang, Mei Jiang, Yong Yan, Weiqing Li, Hanchong Xu, Qilin Huang, Yicheng Lu, Juxiang Chen: The E3 ubiquitin ligase CHIP/miR-92b/PTEN regulatory network contributes to tumorigenesis of glioblastoma. Am J Cancer Res 2017;7(2):289-300. (Abstract ajcr0044932, Full text, PDF).

Yahya Alhamhoom, Guisheng Zhang, Mingming Gao, Houjian Cai, Dexi Liu: In vivo growth and responses to treatment of renal cell carcinoma in different environments. Am J Cancer Res 2017;7(2):301-311. (Abstract ajcr0047740, Full text, PDF).

Yongjun Wang, Jianzhen Liu, Hongzhong Bai, Yi Dang, Pei Lv, Shucai Wu: Long intergenic non-coding RNA 00152 promotes renal cell carcinoma progression by epigenetically suppressing P16 and negatively regulates miR-205. Am J Cancer Res 2017;7(2):312-322. (Abstract ajcr0043166, Full text, PDF).

Min Rao, Yonggang Zhu, Yinan Zhou, Xiaoxia Cong, Li Feng: MicroRNA-122 inhibits proliferation and invasion in gastric cancer by targeting CREB1. Am J Cancer Res 2017;7(2):323-333. (Abstract ajcr0045766, Full text, PDF).

Zijun Zhen, Kaibin Yang, Litong Ye, Zhiyao You, Rirong Chen, Ying Liu, Youjian He: HLA-E inhibitor enhances the killing of neuroblastoma stem cells by co-cultured dendritic cells and cytokine-induced killer cells loaded with membrane-based microparticles. Am J Cancer Res 2017;7(2):334-345. (Abstract ajcr0044799, Full text, PDF).

Min Kang, Pingting Zhou, Tingting Wei, Tingting Zhao, Jianxiong Long, Guisheng Li, Haolin Yan, Guosheng Feng, Meilian Liu, Jinxian Zhu, Rensheng Wang: A new T staging system for nasopharyngeal carcinoma based on intensity-modulated radiation therapy: results from a prospective multicentric clinical study. Am J Cancer Res 2017;7(2):346-356. (Abstract ajcr0038831, Full text, PDF).

Ming-Chu Chang, Chih-Horng Wu, Shih-Hung Yang, Po-Chin Liang, Bang-Bin Chen, I-Shiow Jan, Yu-Ting Chang, Yung-Ming Jeng: Pancreatic cancer screening in different risk individuals with family history of pancreatic cancer-a prospective cohort study in Taiwan. Am J Cancer Res 2017;7(2):357-369. (Abstract ajcr0049274, Full text, PDF).

Fengzhi Li, Xiang Ling, Danni L Harris, Jianqun Liao, Yuping Wang, David Westover, Guohui Jiang, Bo Xu, Patrick M Boland, Chunyang Jin: Topoisomerase I (Top1): a major target of FL118 for its antitumor efficacy or mainly involved in its side effects of hematopoietic toxicity? Am J Cancer Res 2017;7(2):370-382. (Abstract ajcr0046237, Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976