AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 11:2150-2345;2018
American Journal of Cancer Research


Anna Urbaniak, Karolina Jablonska, Marzenna Podhorska-Okolow, Maciej Ugorski, Piotr Dziegiel: Prolactin-induced protein (PIP)-characterization and role in breast cancer progression. Am J Cancer Res 2018;8(11):2150-2164. (Full text, PDF).

Dong Gao, Lingling Jiang: Exosomes in cancer therapy: a novel experimental strategy. Am J Cancer Res 2018;8(11):2165-2175. (Full text, PDF).

Lu Dai, Mengmeng Zhao, Wei Jiang, Zhen Lin, Luis Del Valle, Zhiqiang Qin: KSHV co-infection, a new co-factor for HPV-related cervical carcinogenesis? Am J Cancer Res 2018;8(11):2176-2184. (Full text, PDF).

Chen-Xuan Zhao, Wei Zhu, Zheng-Qing Ba, Hong-Juan Xu, Wei-Dong Liu, Bin Zhu, Lei Wang, Yu-Jia Song, Shuai Yuan, Cai-Ping Ren: The regulatory network of nasopharyngeal carcinoma metastasis with a focus on EBV, lncRNAs and miRNAs. Am J Cancer Res 2018;8(11):2185-2209. (Full text, PDF).

Neelum Aziz Yousafzai, Hanying Wang, Zhuo Wang, Yiran Zhu, Liyuan Zhu, Hongchuan Jin, Xian Wang: Exosome mediated multidrug resistance in cancer. Am J Cancer Res 2018;8(11):2210-2226. (Full text, PDF).

Qi Huang, Qi Tan, Kaimin Mao, Guanghai Yang, Guangzhou Ma, Ping Luo, Sufei Wang, Peiyuan Mei, Feng Wu, Juanjuan Xu, Mengfei Guo, Zhilei LV, Jinshuo Fan, Shuai Zhang, Xuan Wang, Yang Jin: The role of adrenergic receptors in lung cancer. Am J Cancer Res 2018;8(11):2227-2237. (Full text, PDF).

Yifan Deng, Yue Li, Qi Fang, Honghai Luo, Gang Zhu: microRNA-744 is downregulated in glioblastoma and inhibits the aggressive behaviors by directly targeting NOB1. Am J Cancer Res 2018;8(11):2238-2253. (Full text, PDF).

Zheng Liu, Jing Yang, Chao Ge, Fangyu Zhao, Hong Li, Ming Yao, Jinjun Li, Hua Tian: Inhibitor of binding/differentiation 2 (Id2) is regulated by CCAAT/enhancer-binding protein-α (C/EBPα) and promotes the proliferation of hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(11):2254-2266. (Full text, PDF).

Thangaiyan Rabi, Fengzhi Li: Multiple mechanisms involved in a low concentration of FL118 enhancement of AMR-MeOAc to induce pancreatic cancer cell apoptosis and growth inhibition. Am J Cancer Res 2018;8(11):2267-2283. (Full text, PDF).

Xingjie Ma, Weibo Qi, Huan Pan, Fan Yang, Jiali Deng: Overexpression of USP5 contributes to tumorigenesis in non-small cell lung cancer via the stabilization of β-catenin protein. Am J Cancer Res 2018;8(11):2284-2295. (Full text, PDF).

Li-Ming Zhang, Hou-Yu Ju, Yun-Teng Wu, Wei Guo, Lu Mao, Hai-Long Ma, Wei-Ya Xia, Jing-Zhou Hu, Guo-Xin Ren: Long non-coding RNA ANRIL promotes tumorgenesis through regulation of FGFR1 expression by sponging miR-125a-3p in head and neck squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(11):2296-2310. (Full text, PDF).

Ping’an Yao, Yecheng Li, Wenqi Shen, Xiaohui Xu, Wei Zhu, Xiaodong Yang, Jianping Cao, Chungen Xing: ANKHD1 silencing suppresses the proliferation, migration and invasion of CRC cells by inhibiting YAP1-induced activation of EMT. Am J Cancer Res 2018;8(11):2311-2324. (Full text, PDF).

Satoshi Inoue, Hiroki Ide, Taichi Mizushima, Guiyang Jiang, Takashi Kawahara, Hiroshi Miyamoto: ELK1 promotes urothelial tumorigenesis in the presence of an activated androgen recep. Am J Cancer Res 2018;8(11):2325-2336. (Full text, PDF).

Peng Zheng, Li Ren, Qingyang Feng, Dexiang Zhu, Wenju Chang, Guodong He, Meiling Ji, Mi Jian, Qi Lin, Tuo Yi, Ye Wei, Jianmin Xu: Patients with RAS wild-type right-sided unresectable liver-confined mCRC also benefit from cetuximab plus chemotherapy in first-line treatment. Am J Cancer Res 2018;8(11):2337-2345. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976