AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 5:763-915;2018
American Journal of Cancer Research


Qiong Huang, Xingbin Hu, Wanming He, Yang Zhao, Shihui Hao, Qijing Wu, Shaowei Li, Shuyi Zhang, Min Shi: Fluid shear stress and tumor metastasis. Am J Cancer Res 2018;8(5):763-777. (Full text, PDF).

Jia Long, Chan-Juan Zhang, Neng Zhu, Ke Du, Yu-Fang Yin, Xi Tan, Duan-Fang Liao, Li Qin: Lipid metabolism and carcinogenesis, cancer development. Am J Cancer Res 2018;8(5):778-791. (Full text, PDF).

Kang Song, Ye Yuan, Yong Lin, Yan-Xia Wang, Jie Zhou, Qu-Jing Gai, Lin Zhang, Min Mao, Xiao-Xue Yao, Yan Qin, Hui-Min Lu, Xiang Zhang, You-Hong Cui, Xiu-Wu Bian, Xia Zhang, Yan Wang: ERBB3, IGF1R, and TGFBR2 expression correlate with PDGFR expression in glioblastoma and participate in PDGFR inhibitor resistance of glioblastoma cells. Am J Cancer Res 2018;8(5):792-809. (Full text, PDF).

Bin Han, Yuan-Yuan Zhang, Ke Xu, Yang Bai, Li-Hong Wan, Shi-Kun Miao, Ke-Xian Zhang, Hong-Wei Zhang, Yin Liu, Li-Ming Zhou: NUDCD1 promotes metastasis through inducing EMT and inhibiting apoptosis in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2018;8(5):810-823. (Full text, PDF).

Haiyan Zhao, Wuyun Su, Qingmei Kang, Ze Xing, Xue Lin, Zhongjun Wu: Natural killer cells inhibit oxaliplatin-resistant colorectal cancer by repressing WBSCR22 via upregulating microRNA-146b-5p. Am J Cancer Res 2018;8(5):824-834. (Full text, PDF).

Hongjuan Li, Hui Zhang, Yali Wang: Centromere protein U facilitates metastasis of ovarian cancer cells by targeting high mobility group box 2 expression. Am J Cancer Res 2018;8(5):835-851. (Full text, PDF).

Cheng Chen, Maimaiti Aihemaiti, Xin Zhang, Hui Qu, Qi-Long Sun, Qing-Si He, Wen-Bin Yu: Downregulation of histone demethylase JMJD1C inhibits colorectal cancer metastasis through targeting ATF2. Am J Cancer Res 2018;8(5):852-865. (Full text, PDF).

Hongbo Zou, Shuang Wang, Songtao Wang, Hong Wu, Jing Yu, Qian Chen, Wei Cui, Ye Yuan, Xianmei Wen, Jian He, Lin Chen, Ruilian Yu, Ming Zhang, Haitao Lan, Guoxiang Jin, Xia Zhang, Xiuwu Bian, Chuan Xu: SOX5 interacts with YAP1 to drive malignant potential of non-small cell lung cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(5):866-878. (Full text, PDF).

Shuzhen Liang, Mao Lin, Lizhi Niu, Kecheng Xu, Xiaohua Wang, Yingqing Liang, Mingjie Zhang, Duanming Du, Jibing Chen: Cetuximab combined with natural killer cells therapy: an alternative to chemoradiotherapy for patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Am J Cancer Res 2018;8(5):879-891. (Full text, PDF).

Jianming Tang, Guansheng Zhong, Jianhui Wu, Haiyan Chen, Yongshi Jia: Long noncoding RNA AFAP1-AS1 facilitates tumor growth through enhancer of zeste homolog 2 in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2018;8(5):892-902. (Full text, PDF).

Yang Li, Qingxin Liu, Daniel J McGrail, Hui Dai, Kaiyi Li, Shiaw-Yih Lin: CHD4 mutations promote endometrial cancer stemness by activating TGF-beta signaling. Am J Cancer Res 2018;8(5):903-914. (Full text, PDF).

Hannah M Jones, Ziwei Fang, Wenchuan Sun, Leslie H Clark, Jessica E Stine, Arthur-Quan Tran, Stephanie A Sullivan, Timothy P Gilliam, Chunxiao Zhou, Victoria L Bae-Jump: Atorvastatin exhibits anti-tumorigenic and anti-metastatic effects in ovarian cancer in vitro: Am J Cancer Res. 2017; 7(12): 2478-2490. Am J Cancer Res 2018;8(5):915. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976