AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 10, Number 12:4017-4643;2020
American Journal of Cancer Research


Dongying Wang, Tianmin Xu, He Zhu, Junxue Dong, Li Fu: Primary malignant melanomas of the female lower genital tract: clinicopathological characteristics and management. Am J Cancer Res 2020;10(12):4017-4037. (Full text, PDF).

Jin Jin, Jiali Cheng, Meijuan Huang, Hui Luo, Jianfeng Zhou: Fueling chimeric antigen receptor T cells with cytokines. Am J Cancer Res 2020;10(12):4038-4055. (Full text, PDF).

Hui Qiu, Zhi-Ying Shao, Xin Wen, Long-Zhen Zhang: New insights of extrachromosomal DNA in tumorigenesis and therapeutic resistance of cancer. Am J Cancer Res 2020;10(12):4056-4065. (Full text, PDF).

Yongting Lai, Hairong Huang, Mubalake Abudoureyimu, Xinrong Lin, Chuan Tian, Ting Wang, Xiaoyuan Chu, Rui Wang: Non-coding RNAs: emerging regulators of glucose metabolism in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(12):4066-4084. (Full text, PDF).

Zhaoyun Liu, Mei Han, Kai Ding, Rong Fu: The role of Pim kinase in immunomodulation. Am J Cancer Res 2020;10(12):4085-4097. (Full text, PDF).

Yan-Ling Li, Hao Tian, Jun Jiang, Yi Zhang, Xiao-Wei Qi: Multifaceted regulation and functions of fatty acid desaturase 2 in human cancers. Am J Cancer Res 2020;10(12):4098-4111. (Full text, PDF).

Zhenzhen Li, Huiwen Liu, Xiangjian Luo: Lipid droplet and its implication in cancer progression. Am J Cancer Res 2020;10(12):4112-4122. (Full text, PDF).

Guang Yang, Ru-Yi Zheng, Qiang Tan, Cheng-Ji Dong, Zai-Shun Jin: Clinical characteristics and responses to chemotherapy and immune checkpoint inhibitor treatment for microsatellite instability gastric cancer. Am J Cancer Res 2020;10(12):4123-4133. (Full text, PDF).

Yirizhati Aili, Nuersimanguli Maimaitiming, Yusufu Mahemuti, Hu Qin, Yongxin Wang, Zengliang Wang: Liquid biopsy in central nervous system tumors: the potential roles of circulating miRNA and exosomes. Am J Cancer Res 2020;10(12):4134-4150. (Full text, PDF).

Varsha Chiruvella, Pavan Annamaraju, Achuta K Guddati: Management of nephrotoxicity of chemotherapy and targeted agents: 2020. Am J Cancer Res 2020;10(12):4151-4164. (Full text, PDF).

Zhongshan Liu, Yangzhi Zhao, Yunfeng Li, Jing Sun, Xia Lin, Tiejun Wang, Jie Guo: Imaging-guided brachytherapy for locally advanced cervical cancer: the main process and common techniques. Am J Cancer Res 2020;10(12):4165-4177. (Full text, PDF).

Xiang-Kun Wang, Xi-Wen Liao, Xin Zhou, Chuang-Ye Han, Zi-Jun Chen, Cheng-Kun Yang, Jian-Lu Huang, Jian-Yao Wang, Jun-Qi Liu, Hua-Sheng Huang, Shu-Tian Mo, Xin-Ping Ye, Guang-Zhi Zhu, Tao Peng: Oncogene UBE2I enhances cellular invasion, migration and proliferation abilities via autophagy-related pathway resulting in poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(12):4178-4197. (Full text, PDF, Table S3).

Qin She, Shuya Hu, Xia Pu, Qingxi Guo, Chunru Mou, Chengwan Yang: The effect of hepatocellular carcinoma-associated fibroblasts on hepatoma vasculogenic mimicry. Am J Cancer Res 2020;10(12):4198-4210. (Full text, PDF).

Yinduo Zeng, Tao Qin, Valentina Flamini, Cui Tan, Xinke Zhang, Yizi Cong, Emily Birkin, Wen G Jiang, Herui Yao, Yuxin Cui: Identification of DHX36 as a tumour suppressor through modulating the activities of the stress-associated proteins and cyclin-dependent kinases in breast cancer. Am J Cancer Res 2020;10(12):4211-4233. (Full text, PDF).

Jinfei Fu, Anze Yu, Xiang Xiao, Juyu Tang, Xiongbing Zu, Wenhao Chen, Bin He: CD4+ T cell exhaustion leads to adoptive transfer therapy failure which can be prevented by immune checkpoint blockade. Am J Cancer Res 2020;10(12):4234-4250. (Full text, PDF).

Yueling Zhou, Li Wang, Zhen Sun, Jie Zhang, Xiujie Wang: Targeting c-kit inhibits gefitinib resistant NSCLC cell growth and invasion through attenuations of stemness, EMT and acquired resistance. Am J Cancer Res 2020;10(12):4251-4265. (Full text, PDF).

Xiaohong Han, Rongrong Luo, Lin Wang, Lei Zhang, Tao Wang, Yan Zhao, Shanshan Xiao, Nan Qiao, Chi Xu, Lieming Ding, Zhishang Zhang, Yuankai Shi: Potential predictive value of serum targeted metabolites and concurrently mutated genes for EGFR-TKI therapeutic efficacy in lung adenocarcinoma patients with EGFR sensitizing mutations. Am J Cancer Res 2020;10(12):4266-4286. (Full text, PDF).

Zixian Huang, Qianyu Zhang, Yan Wang, Rui Chen, Yongqiang Wang, Zhuoshan Huang, Guangming Zhou, Haigang Li, Xi Rui, Tingting Jin, Shihao Li, Yin Zhang, Zhiquan Huang: Inhibition of caspase-3-mediated GSDME-derived pyroptosis aids in noncancerous tissue protection of squamous cell carcinoma patients during cisplatin-based chemotherapy. Am J Cancer Res 2020;10(12):4287-4307. (Full text, PDF).

Jennifer Chapelle, Annalisa Baudino, Federico Torelli, Aurora Savino, Alessandro Morellato, Costanza Angelini, Vincenzo Salemme, Giorgia Centonze, Dora Natalini, Marta Gai, Valeria Poli, Thilo Kähne, Emilia Turco, Paola Defilippi: The N-terminal domain of the adaptor protein p140Cap interacts with Tiam1 and controls Tiam1/Rac1 axis. Am J Cancer Res 2020;10(12):4308-4324. (Full text, PDF).

Chi-Wen Luo, Ming-Feng Hou, Chia-Wei Huang, Chun-Chieh Wu, Fu Ou-Yang, Qiao-Lin Li, Cheng-Che Wu, Mei-Ren Pan: The CDK6-c-Jun-Sp1-MMP-2 axis as a biomarker and therapeutic target for triple-negative breast cancer. Am J Cancer Res 2020;10(12):4325-4341. (Full text, PDF).

Xiaowei Chen, Zhaofei Pang, Yu Wang, Linhai Zhu, Jichang Liu, Jiajun Du: Cezanne contributes to cancer progression by playing a key role in the deubiquitination of IGF-1R. Am J Cancer Res 2020;10(12):4342-4356. (Full text, PDF).

Eun Ho Kim, Jeong Yub Kim, Mi-Sook Kim, Guillaume Vares, Tatsuya Ohno, Akihisa Takahashi, Akiko Uzawa, Seung-Jun Seo, Sei Sai: Molecular mechanisms underlying the enhancement of carbon ion beam radiosensitivity of osteosarcoma cells by miR-29b. Am J Cancer Res 2020;10(12):4357-4371. (Full text, PDF).

Jianjun Sha, Lei Xia, Qing Han, Chenfei Chi, Yinjie Zhu, Jiahua Pan, Yiran Huang, Weiliang Xia, Baijun Dong, Wei Xue, Chen Yang: Downregulation of circ-TRPS1 suppressed prostatic cancer prognoses by regulating miR-124-3p/EZH2 axis-mediated stemness. Am J Cancer Res 2020;10(12):4372-4385. (Full text, PDF).

Yujiro Nagata, Takashi Kawahara, Takuro Goto, Satoshi Inoue, Yuki Teramoto, Guiyang Jiang, Naohiro Fujimoto, Hiroshi Miyamoto: Effects of α1-adrenergic receptor antagonists on the development and progression of urothelial cancer. Am J Cancer Res 2020;10(12):4386-4398. (Full text, PDF).

Ayumi Kaneda, Toshihiro Seike, Tomohiro Danjo, Takahiro Nakajima, Nobumasa Otsubo, Daisuke Yamaguchi, Yoshiro Tsuji, Kaori Hamaguchi, Mai Yasunaga, Yoichi Nishiya, Michihiko Suzuki, Jun-ichi Saito, Rie Yatsunami, Satoshi Nakamura, Yoshitaka Sekido, Kiyotoshi Mori: The novel potent TEAD inhibitor, K-975, inhibits YAP1/TAZ-TEAD protein-protein interactions and exerts an anti-tumor effect on malignant pleural mesothelioma. Am J Cancer Res 2020;10(12):4399-4415. (Full text, PDF).

Xiaodong Tan, Yingjie Zhou, Aditi Agarwal, Michelle Lim, Yingyue Xu, Yueming Zhu, Joseph O’Brien, Elizabeth Tran, Jing Zheng, David Gius, Claus-Peter Richter: Systemic application of honokiol prevents cisplatin ototoxicity without compromising its antitumor effect. Am J Cancer Res 2020;10(12):4416-4434. (Full text, PDF).

Shuo Wang, Yuguang Song, Michael A Morse, Pingping Sun, Guoliang Qiao, Xiaoli Wang, Xinna Zhou, Amy Hobeika, Jun Ren, Herbert Kim Lyerly: Infiltration of metastatic lymph nodes with PD-1+ T cells is associated with improved disease-free and overall survival in resected N+ NSCLC. Am J Cancer Res 2020;10(12):4435-4449. (Full text, PDF).

Lindsay West, Yajie Yin, Stuart R Pierce, Ziwei Fang, Yali Fan, Wenchuan Sun, Katherine Tucker, Allison Staley, Chunxiao Zhou, Victoria Bae-Jump: Docosahexaenoic acid (DHA), an omega-3 fatty acid, inhibits tumor growth and metastatic potential of ovarian cancer. Am J Cancer Res 2020;10(12):4450-4463. (Full text, PDF).

Xiaoshan Zhang, Ran Zhang, Huiqin Chen, Li Wang, Chenghui Ren, Apar Pataer, Shuhong Wu, Qing H Meng, Min Jin Ha, Jeffrey Morris, Yuanxin Xi, Jing Wang, Jianhua Zhang, Don L Gibbons, John V Heymach, Funda Meric-Bernstam, John Minna, Stephen G Swisher, Jack A Roth, Bingliang Fang: KRT-232 and navitoclax enhance trametinib’s anti-Cancer activity in non-small cell lung cancer patient-derived xenografts with KRAS mutations. Am J Cancer Res 2020;10(12):4464-4475. (Full text, PDF).

Lingxu Jiang, Lu Wang, Chuying Shen, Shuanghong Zhu, Wei Lang, Yingwan Luo, Hua Zhang, Wenli Yang, Yueyuan Han, Liya Ma, Yanling Ren, Xinping Zhou, Chen Mei, Li Ye, Weilai Xu, Haiyang Yang, Chenxi Lu, Jie Jin, Hongyan Tong: Impact of mutational variant allele frequency on prognosis in myelodysplastic syndromes. Am J Cancer Res 2020;10(12):4476-4487. (Full text, PDF).

Alice Iezzi, Elisa Caiola, Marika Colombo, Mirko Marabese, Massimo Broggini: Molecular determinants of response to PI3K/akt/mTOR and KRAS pathways inhibitors in NSCLC cell lines. Am J Cancer Res 2020;10(12):4488-4497. (Full text, PDF).

Ji-Wei Li, Ping Wei, Ye Guo, Di Shi, Bao-Hua Yu, Yi-Fan Su, Xiao-Qiu Li, Xiao-Yan Zhou: Clinical significance of circulating exosomal PD-L1 and soluble PD-L1 in extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal-type. Am J Cancer Res 2020;10(12):4498-4512. (Full text, PDF).

Ruichuan Shi, Weixing Chen, Bowen Yang, Jinglei Qu, Yu Cheng, Zhitu Zhu, Yu Gao, Qian Wang, Yunpeng Liu, Zhi Li, Xiujuan Qu: Prediction of KRAS, NRAS and BRAF status in colorectal cancer patients with liver metastasis using a deep artificial neural network based on radiomics and semantic features. Am J Cancer Res 2020;10(12):4513-4526. (Full text, PDF).

Yi Zhang, Bi-De Zhao, Cheng-Cheng Wang, Yun-Gui Wang, Hua-Feng Wang, Jing-Han Wang, Li-Xia Liu, Feng Lou, Shan-Bo Cao, Xiao-Xia Hu, Ai-Jie Huang, Jian-Min Yang, Hai-Tao Meng, Wen-Juan Yu, Hong-Yan Tong, Jian-Min Wang, Jie Jin: A novel prognostic scoring model for newly diagnosed FLT3-ITD-positive acute myeloid leukemia. Am J Cancer Res 2020;10(12):4527-4537. (Full text, PDF).

Shao-Chun Wang, Yeh Chen, Yu-Chuan Wang, Wei-Jan Wang, Chia-Shin Yang, Chia-Ling Tsai, Mei-Hui Hou, Hsiao-Fan Chen, Yi-Chun Shen, Mien-Chie Hung: Tannic acid suppresses SARS-CoV-2 as a dual inhibitor of the viral main protease and the cellular TMPRSS2 protease. Am J Cancer Res 2020;10(12):4538-4546. (Full text, PDF).

Wei-Fan Hsu, Po-Heng Chuang, Cheng-Kuo Chen, Hung-Wei Wang, Ming-Hung Tsai, Wen-Pang Su, Hung-Yao Chen, Chi-Ying Yang, Chun-Che Lin, Guan-Tarn Huang, Jaw-Town Lin, Hsueh-Chou Lai, Cheng-Yuan Peng: Predictors of response and survival in patients with unresectable hepatocellular carcinoma treated with nivolumab: real-world experience. Am J Cancer Res 2020;10(12):4547-4560. (Full text, PDF).

Tiantian Wang, Jia Zeng, Ning Li, Rong Zhang, Yan Song, Lingying Wu: An exploratory analysis about cycles of adjuvant chemotherapy and outcomes by substage for stage I ovarian clear cell carcinoma: a single institution retrospective study. Am J Cancer Res 2020;10(12):4561-4567. (Full text, PDF).

Ling Yin, Xue-Jing Wang, De-Xi Chen, Xiao-Ni Liu, Xiao-Jun Wang: Humanized mouse model: a review on preclinical applications for cancer immunotherapy. Am J Cancer Res 2020;10(12):4568-4584. (Full text, PDF).

Jin Bian, Jianzhen Lin, Junyu Long, Xu Yang, Xiaobo Yang, Xin Lu, Xinting Sang, Haitao Zhao: T lymphocytes in hepatocellular carcinoma immune microenvironment: insights into human immunology and immunotherapy. Am J Cancer Res 2020;10(12):4585-4606. (Full text, PDF).

Tuyen Thanh Tran, Chin-Hee Song, Kyung-Jin Kim, Keesook Lee: A new compound targets the AF-1 of androgen receptor and decreases its activity and protein levels in prostate cancer cells. Am J Cancer Res 2020;10(12):4607-4623. (Full text, PDF).

Fei Deng, Lanlan Shen, He Wang, Lanjing Zhang: Classify multicategory outcome in patients with lung adenocarcinoma using clinical, transcriptomic and clinico-transcriptomic data: machine learning versus multinomial models. Am J Cancer Res 2020;10(12):4624-4639. (Full text, PDF).

Yan-Jiun Huang, Tse-Hung Huang, Vijesh Kumar Yadav, Maryam Rachmawati Sumitra, David TW Tzeng, Po-Li Wei, Jing-Wen Shih, Alexander TH Wu: Preclinical investigation of ovatodiolide as a potential inhibitor of colon cancer stem cells via downregulating sphere-derived exosomal β-catenin/STAT3/miR-1246 cargoes: Am J Cancer Res. 2020; 10(8): 2337-2354. Am J Cancer Res 2020;10(12):4640-4642. (Full text, PDF).

Retraction: MiR-488 suppresses cell proliferation and invasion by targeting ADAM9 and lncRNA HULC in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(12):4643. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976