AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 11, Number 1:1-300;2021
American Journal of Cancer Research


Chen Xue, Can Chen, Xinyu Gu, Lanjuan Li: Progress and assessment of lncRNA DGCR5 in malignant phenotype and immune infiltration of human cancers. Am J Cancer Res 2021;11(1):1-13. (Full text, PDF).

Feng Xiao, Jingying Li, Kai Huang, Xin Li, Yaping Xiong, Miaojing Wu, Lei Wu, Wei Kuang, Shigang Lv, Lei Wu, Xingen Zhu, Hua Guo: Macropinocytosis: mechanism and targeted therapy in cancers. Am J Cancer Res 2021;11(1):14-30. (Full text, PDF).

Yun-Peng Huang, Kai Liu, Yong-Xiang Wang, Yang Yang, Li Xiong, Zi-Jian Zhang, Yu Wen: Application and research progress of organoids in cholangiocarcinoma and gallbladder carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(1):31-42. (Full text, PDF).

Min Li, Lanbo Zhao, Xue Zhou, Kailu Zhang, Panyue Yin, Shuhua Liu, Yuliang Zou, Qiling Li: Detection of carcinoma in serous effusions: a review. Am J Cancer Res 2021;11(1):43-60. (Full text, PDF).

Han Pan, Yimeng Song, Hang Zhang, Yang Bai, Teruaki Konishi, Alisa Kobayashi, Chunlin Shao, Yan Pan: Radiation engenders converse migration and invasion in colorectal cancer cells through opposite modulation of ANXA2/AKT/GSK3β pathway. Am J Cancer Res 2021;11(1):61-78. (Full text, PDF).

Xiaochen Zhai, Fengtao You, Shufen Xiang, Licui Jiang, Dan Chen, Yafen Li, Shuangshuang Fan, Zhichao Han, Tingting Zhang, Gangli An, Bozhen Zhang, Yusheng Chen, Huimin Meng, Lin Yang: MUC1-Tn-targeting chimeric antigen receptor-modified Vγ9Vδ2 T cells with enhanced antigen-specific anti-tumor activity. Am J Cancer Res 2021;11(1):79-91. (Full text, PDF).

Junqiang Li, Jing Yang, Lei Hua, Ronglin Wang, Hong Li, Chao Zhang, Haihua Zhang, Shanshan Li, Liaoliao Zhu, Haichuan Su: Ese-3 contributes to colon cancer progression by downregulating EHD2 and transactivating INPP4B. Am J Cancer Res 2021;11(1):92-107. (Full text, PDF).

Zhixiong Wu, Hong Jiang, Hong Fu, Yan Zhang: A circGLIS3/miR-644a/PTBP1 positive feedback loop promotes the malignant biological progressions of non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2021;11(1):108-122. (Full text, PDF).

Zhengle Zhang, Erhu Fang, Yuping Rong, Han Han, Qiong Gong, Yingyan Xiao, Hehe Li, Pei Mei, Hanjun Li, Zhongchao Zhu, Zhigang Tang, Jing Tao: Hypoxia-induced lncRNA CASC9 enhances glycolysis and the epithelial-mesenchymal transition of pancreatic cancer by a positive feedback loop with AKT/HIF-1α signaling. Am J Cancer Res 2021;11(1):123-137. (Retracted, Full text, PDF).

Jinxu Zhou, Hongxiang Wang, Fan Hong, Shuai Hu, Xin Su, Juxiang Chen, Junsheng Chu: CircularRNA circPARP4 promotes glioblastoma progression through sponging miR-125a-5p and regulating FUT4. Am J Cancer Res 2021;11(1):138-156. (Full text, PDF).

Wenjing Xiao, Xin Chen, Xia Li, Kaiwen Deng, Huawei Liu, Jie Ma, Zhanhao Wang, Yonghe Hu, Jun Hou: RBM10 regulates human TERT gene splicing and inhibits pancreatic cancer progression. Am J Cancer Res 2021;11(1):157-170. (Full text, PDF).

Kuan-Lin Kuo, Wei-Chou Lin, Shing-Hwa Liu, Fu-Shun Hsu, Yu Kuo, Shih-Ming Liao, Shao-Ping Yang, Zuo-He Wang, Chen-Hsun Hsu, Kuo-How Huang: THZ1, a covalent CDK7 inhibitor, enhances gemcitabine-induced cytotoxicity via suppression of Bcl-2 in urothelial carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(1):171-180. (Full text, PDF).

David P Mysona, Lynn Tran, Shan Bai, Bruno dos Santos, Sharad Ghamande, John Chan, Jin-Xiong She: Tumor-intrinsic and -extrinsic (immune) gene signatures robustly predict overall survival and treatment response in high grade serous ovarian cancer patients. Am J Cancer Res 2021;11(1):181-199. (Full text, PDF).

Ying Bai, Xuye Wang, Mengsi Cai, Chunbo Ma, Youqun Xiang, Wanle Hu, Bin Zhou, Chengguang Zhao, Xuanxuan Dai, Xiaokun Li, Haiyang Zhao: Cinobufagin suppresses colorectal cancer growth via STAT3 pathway inhibition. Am J Cancer Res 2021;11(1):200-214. (Full text, PDF).

Weiqiong Zuo, Yongxia Zhu, Zhihao Liu, Yong Xia, Ying Xu, Cuiting Peng, Luoting Yu, Ningyu Wang: BRD4 inhibition sensitizes aggressive non-Hodgkin lymphomas to PI3Kδ inhibitors by suppressing PI3K reactivation and c-MYC expression. Am J Cancer Res 2021;11(1):215-235. (Full text, PDF).

Yuan Gao, Mei-Kuang Chen, Yu-Yi Chu, Liuqing Yang, Dihua Yu, Yingbin Liu, Mien-Chie Hung: Nuclear translocation of the receptor tyrosine kinase c-MET reduces the treatment efficacies of olaparib and gemcitabine in pancreatic ductal adenocarcinoma cells. Am J Cancer Res 2021;11(1):236-250. (Full text, PDF).

Alban Girault, Marta Peretti, Mehdi Badaoui, Anaïs Hémon, Hamid Morjani, Halima Ouadid-Ahidouch: The N and C-termini of SPCA2 regulate differently Kv10.1 function: role in the collagen 1-induced breast cancer cell survival. Am J Cancer Res 2021;11(1):251-263. (Full text, PDF).

Haruka Kinosada, Ryoko Okada-Iwasaki, Kana Kunieda, Minami Suzuki-Imaizumi, Yuichi Takahashi, Hikaru Miyagi, Michihiko Suzuki, Keiichi Motosawa, Miwa Watanabe, Motoya Mie, Toshihiko Ishii, Hiroshi Ishida, Jun-ichi Saito, Ryuichiro Nakai: The dual pocket binding novel tankyrase inhibitor K-476 enhances the efficacy of immune checkpoint inhibitor by attracting CD8+ T cells to tumors. Am J Cancer Res 2021;11(1):264-276. (Full text, PDF).

Zhanjun Chen, Leyang Xiang, Zhigang Hu, Huohui Ou, Xiao Liu, Lili Yu, Wancheng Chen, Lei Jiang, Qiangfeng Yu, Yinghao Fang, Yuyan Xu, Qin Liu, Yu Huang, Xianghong Li, Dinghua Yang: Epigenetically silenced linc00261 contributes to the metastasis of hepatocellular carcinoma via inducing the deficiency of FOXA2 transcription. Am J Cancer Res 2021;11(1):277-296. (Full text, PDF).

Junyi Jiang, Xu Chen, Hao Liu, Jing Shao, Ruihui Xie, Peng Gu, Chaohui Duan: Polypyrimidine Tract-Binding Protein 1 promotes proliferation, migration and invasion in clear-cell renal cell carcinoma by regulating alternative splicing of PKM: Am J Cancer Res. 2017; 7(2): 245-259. Am J Cancer Res 2021;11(1):297-300. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976