AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 11, Number 2:301-623;2021
American Journal of Cancer Research


Wenwen Zhou, Longtao Yang, Lin Nie, Hui Lin: Unraveling the molecular mechanisms between inflammation and tumor angiogenesis. Am J Cancer Res 2021;11(2):301-317. (Full text, PDF).

Huirong Jiang, Zongguang Tai, Zhongjian Chen, Quangang Zhu, Leilei Bao: Clinical applicability of renin-angiotensin system inhibitors in cancer treatment. Am J Cancer Res 2021;11(2):318-336. (Full text, PDF).

Jia Yang, Aydin Eresen, Alessandro Scotti, Kejia Cai, Zhuoli Zhang: Combination of NK-based immunotherapy and sorafenib against hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(2):337-349. (Full text, PDF).

Hanan M Hassan, Lamya H Al-Wahaibi, George SG Shehatou, Ali A El-Emam: Adamantane-linked isothiourea derivatives suppress the growth of experimental hepatocellular carcinoma via inhibition of TLR4-MyD88-NF-κB signaling. Am J Cancer Res 2021;11(2):350-369. (Full text, PDF).

Danlu Yang, Xingxing Xu, Xin Wang, Wenjin Feng, Xiya Shen, Jingjing Zhang, Huitao Liu, Changnan Xie, Qian Wu, Xuemeng Miao, Yifan Guo, Hao Cai, Lihao Wu, Shuxian Zhou, Xinfei Yao, Ying Wang, Tian Xie, Zhihui Huang: β-elemene promotes the senescence of glioma cells through regulating YAP-CDK6 signaling. Am J Cancer Res 2021;11(2):370-388. (Full text, PDF).

Gonghua Qi, Chenyi Zhang, Hanlin Ma, Yingwei Li, Jiali Peng, Jingying Chen, Beihua Kong: CDCA8, targeted by MYBL2, promotes malignant progression and olaparib insensitivity in ovarian cancer. Am J Cancer Res 2021;11(2):389-415. (Full text, PDF).

Yang Li, Lei Li, Junyi Wu, Jun Qin, Xueming Dai, Tao Jin, Junming Xu: YEATS4 is associated with poor prognosis and promotes epithelial-to-mesenchymal transition and metastasis by regulating ZEB1 expression in breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(2):416-440. (Full text, PDF).

Hiroko Ishii, Yuki Mimura, Maram H Zahra, Shota Katayama, Ghmkin Hassan, Said M Afify, Masaharu Seno: Isolation and characterization of cancer stem cells derived from human glioblastoma. Am J Cancer Res 2021;11(2):441-457. (Full text, PDF).

Jiayu Gu, Jingyi Wang, Xincheng Liu, Ke Sai, Jialuo Mai, Fan Xing, Zhijie Chen, Xiaozhi Yang, Wanjun Lu, Cui Guo, Wenfeng Liu, Yang Xu, Shouxia Xie, Cheng Hu, Guangmei Yan, Wenbo Zhu: IL-6 derived from therapy-induced senescence facilitates the glycolytic phenotype in glioblastoma cells. Am J Cancer Res 2021;11(2):458-478. (Full text, PDF).

Yuheng Zhang, Haozhen Ren, Jun Li, Ruifeng Xue, Hanyi Liu, Zhengyi Zhu, Chenyan Pan, Yunzhen Lin, Anyin Hu, Peng Gou, Jiahui Cai, Jingchao Zhou, Wei Zhu, Xiaolei Shi: Elevated HMGB1 expression induced by hepatitis B virus X protein promotes epithelial-mesenchymal transition and angiogenesis through STAT3/miR-34a/NF-κB in primary liver cancer. Am J Cancer Res 2021;11(2):479-494. (Full text, PDF).

Lisi Luo, Yufang Li, Chumei Huang, Yujing Lin, Yonghui Su, Hong Cen, Yutong Chen, Siqi Peng, Tianyi Ren, Rongzhi Xie, Linjuan Zeng: A new 7-gene survival score assay for pancreatic cancer patient prognosis prediction. Am J Cancer Res 2021;11(2):495-512. (Full text, PDF).

Yan Gao, Qingke Duan, Ning Wu, Bo Xu: A heterogeneous cellular response to ionizing radiation revealed by single cell transcriptome sequencing. Am J Cancer Res 2021;11(2):513-529. (Full text, PDF).

Karin Bauer, Anna S Berghoff, Matthias Preusser, Gerwin Heller, Christoph C Zielinski, Peter Valent, Thomas W Grunt: Degradation of BRD4 - a promising treatment approach not only for hematologic but also for solid cancer. Am J Cancer Res 2021;11(2):530-545. (Full text, PDF).

Guojin Zhang, Yuntai Cao, Jing Zhang, Jialiang Ren, Zhiyong Zhao, Xiaodi Zhang, Shenglin Li, Liangna Deng, Junlin Zhou: Predicting EGFR mutation status in lung adenocarcinoma: development and validation of a computed tomography-based radiomics signature. Am J Cancer Res 2021;11(2):546-560. (Full text, PDF).

Gaohaer Kadeerhan, Markus Gerhard, Juan-Juan Gao, Raquel Mejías-Luque, Lian Zhang, Michael Vieth, Jun-Ling Ma, Monther Bajbouj, Stepan Suchanek, Wei-Dong Liu, Kurt Ulm, Michael Quante, Zhe-Xuan Li, Tong Zhou, Roland Schmid, Meinhard Classen, Wen-Qing Li, Yang Zhang, Wei-Cheng You, Kai-Feng Pan: Microbiota alteration at different stages in gastric lesion progression: a population-based study in Linqu, China. Am J Cancer Res 2021;11(2):561-575. (Full text, PDF).

Jieyang Jin, Zhao Yao, Ting Zhang, Jie Zeng, Lili Wu, Manli Wu, Jinfen Wang, Yuanyuan Wang, Jinhua Yu, Rongqin Zheng: Deep learning radiomics model accurately predicts hepatocellular carcinoma occurrence in chronic hepatitis B patients: a five-year follow-up. Am J Cancer Res 2021;11(2):576-589. (Full text, PDF).

Xiaosan Zhu, Shanshan Liu, Xueou Yang, Wenjun Wang, Wei Shao, Tianhai Ji: P4HA1 as an unfavorable prognostic marker promotes cell migration and invasion of glioblastoma via inducing EMT process under hypoxia microenvironment. Am J Cancer Res 2021;11(2):590-617. (Full text, PDF).

Wenzhi Liu, Mengkao Li, Xiangming Chen, Dakai Zhang, Lin Wei, Zicheng Zhang, Shuang Wang, Li Meng, Shan Zhu, Baosheng Li: MicroRNA-373 promotes migration and invasion in human esophageal squamous cell carcinoma by inhibiting TIMP3 expression: Am J Cancer Res. 2016; 6(1): 1-14. Am J Cancer Res 2021;11(2):618-620. (Full text, PDF).

Peiyang Lin, Junjing Li, Fugui Ye, Wenfen Fu, Xin Hu, Zhiming Shao, Chuangui Song: KCNN4 induces multiple chemoresistance in breast cancer by regulating BCL2A1: Am J Cancer Res. 2020; 10(10): 3302-3315. Am J Cancer Res 2021;11(2):621-622. (Full text, PDF).

Retraction: Long non-coding RNA AK093407 promotes proliferation and inhibits apoptosis of human osteosarcoma cells via STAT3 activation. Am J Cancer Res 2021;11(2):623. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976