AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 4, Number 3:196-311;2014
American Journal of Cancer Research


Martin Ligr, Xinyu Wu, Garrett Daniels, David Zhang, Huamin Wang, Cristina Hajdu, Jinhua Wang, Ruimin Pan, Zhiheng
Pei, Lanjing Zhang, Marcovalerio Melis, Matthew R Pincus, John K Saunders, Peng Lee, Ruliang Xu:
Imbalanced
expression of Tif1γ inhibits pancreatic ductal epithelial cell growth. Am J Cancer Res 2014;4(3):196-210. (Full text,
PDF).

Bor-Jang Hwang, Amrita Madabushi, Jin Jin, Shiou-Yuh S Lin, A-Lien Lu: Histone/protein deacetylase SIRT1 is an
anticancer therapeutic target. Am J Cancer Res 2014;4(3):211-221. (Full text,
PDF).

Natalie Leiprecht, Ekaterina Notz, Johanna Schuetz, Juliane Haedicke, Frank Stubenrauch, Thomas Iftner: A novel
recombinant papillomavirus genome enabling in vivo RNA interference reveals that YB-1, which interacts with the viral
regulatory protein E2, is required for CRPV-induced tumor formation in vivo. Am J Cancer Res 2014;4(3):222-233. (Full text,
PDF).

Yaojuan Lu, Steven Gitelis, Guanghua Lei, Ming Ding, Carl Maki, Ranim R Mira, Qiping Zheng: Research findings working
with the p53 and Rb1 targeted osteosarcoma mouse model. Am J Cancer Res 2014;4(3):234-244. (Full text,
PDF).

Alan W Lau, Pengda Liu, Hiroyuki Inuzuka, Daming Gao: SIRT1 phosphorylation by AMP-activated protein kinase regulates
p53 acetylation. Am J Cancer Res 2014;4(3):245-255. (Full text,
PDF).

Wei Liu, Yong Wu, Libo Wang, Ling Gao, Yingping Wang, Xiaoliang Liu, Kai Zhang, Jena Song, Hongxia Wang, Thomas
A Bayer, Laurel Glaser, Yezhou Sun, Weijia Zhang, Michael Cutaia, David Y Zhang, Fei Ye:
Protein signature for non-small
cell lung cancer prognosis. Am J Cancer Res 2014;4(3):256-269. (Full text,
PDF).

Huan He, Fang Ding, Sheng Li, Hongyan Chen, Zhihua Liu: Expression of migfilin is increased in esophageal cancer and
represses the Akt-β-catenin activation. Am J Cancer Res 2014;4(3):270-278. (Full text,
PDF).

Yoshiyuki Yukawa, Shinya Ohashi, Yusuke Amanuma, Yukie Nakai, Mihoko Tsurumaki, Osamu Kikuchi, Shin’ichi
Miyamoto, Tsunehiro Oyama, Toshihiro Kawamoto, Tsutomu Chiba, Tomonari Matsuda, Manabu Muto:
Impairment of
aldehyde dehydrogenase 2 increases accumulation of acetaldehyde-derived DNA damage in the esophagus after ethanol
ingestion. Am J Cancer Res 2014;4(3):279-284. (Full text,
PDF).

Ning Li, Jin-Lin Hou, Zhi-Zhou Shi, Xiao-Guang Li, Nan Li, Yang-Chun Sun, Xin Xu, Yan Cai, Xun Zhang, Kai-Tai Zhang,
Ming-Rong Wang, Ling-Ying Wu:
Copy number changes of 4-gene set may predict early relapse in advanced epithelial
ovarian cancer after initial platinum-paclitaxel chemotherapy. Am J Cancer Res 2014;4(3):285-292. (Full text,
PDF).

Laura Giunti, Marilena Pantaleo, Iacopo Sardi, Aldesia Provenzano, Alberto Magi, Stefania Cardellicchio, Francesca
Castiglione, Lorenzo Tattini, Francesca Novara, Anna Maria Buccoliero, Maurizio de Martino, Lorenzo Genitori, Orsetta
Zuffardi, Sabrina Giglio:
Genome-wide copy number analysis in pediatric glioblastoma multiforme. Am J Cancer Res 2014;4
(3):293-303. (Full text,
PDF).

Fengzhi Li: Anticancer drug FL118 is more than a survivin inhibitor: where is the Achilles’ heel of cancer? Am J Cancer Res
2014;4(3):304-311. (Full text,
PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976