AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 7, Number 10:1990-2102;2017
American Journal of Cancer Research


YPooja Agarwal, Michael J Pajor, David M Anson, Maheedhara R Guda, Collin M Labak, Andrew J Tsung, Kiran K Velpula: Elucidating immunometabolic targets in glioblastoma. Am J Cancer Res 2017;7(10):1990-1995. (Full text, PDF).

Liang Huang, Jin Lin Cai, Pin Zhu Huang, Liang Kang, Mei Jin Huang, Lei Wang, Jian Ping Wang: miR19b-3p promotes the growth and metastasis of colorectal cancer via directly targeting ITGB8. Am J Cancer Res 2017;7(10):1996-2008. (Full text, PDF).

Cheng Yang, Guijiang Wang, Jian Yang, Liguo Wang: Long noncoding RNA NBAT1 negatively modulates growth and metastasis of osteosarcoma cells through suppression of miR-21. Am J Cancer Res 2017;7(10):2009-2019. (Full text, PDF).

Zhicheng Zhou, Peijing Zhang, Xiaoyu Hu, Jongchan Kim, Fan Yao, Zhenna Xiao, Liyong Zeng, Liang Chang, Yutong Sun, Li Ma: USP51 promotes deubiquitination and stabilization of ZEB1. Am J Cancer Res 2017;7(10):2020-2031. (Full text, PDF).

Norihiko Suzuki, Hiroshi Tsukihara, Fumio Nakagawa, Takashi Kobunai, Teiji Takechi: Synergistic anticancer activity of a novel oral chemotherapeutic agent containing trifluridine and tipiracil in combination with anti-PD-1 blockade in microsatellite stable-type murine colorectal cancer cells. Am J Cancer Res 2017;7(10):2032-2040. (Full text, PDF).

Takashi Kawahara, Satoshi Inoue, Eiji Kashiwagi, Jinbo Chen, Hiroki Ide, Taichi Mizushima, Yi Li, Yichun Zheng, Hiroshi Miyamoto: Enzalutamide as an androgen receptor inhibitor prevents urothelial tumorigenesis. Am J Cancer Res 2017;7(10):2041-2050. (Full text, PDF).

Xiaoxiang Chen, Xiangxiang Liu, Bangshun He, Yuqin Pan, Huiling Sun, Tao Xu, Xiuxiu Hu, Shukui Wang: MiR-216b functions as a tumor suppressor by targeting HMGB1-mediated JAK2/STAT3 signaling way in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2017;7(10):2051-2069. (Full text, PDF).

Dengdi Hu, Dan Shen, Min Zhang, Nengmeng Jiang, Feng Sun, Shibo Yuan, Kaiming Wan: MiR-488 suppresses cell proliferation and invasion by targeting ADAM9 and lncRNA HULC in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2017;7(10):2070-2080. (Retracted, Full text, PDF).

Chun Han, Weihui Zheng, Minghua Ge, Kejing Wang, Yangfeng Xiang, Peng Wang: Downregulation of cyclin-dependent kinase 8 by microRNA-148a suppresses proliferation and invasiveness of papillary thyroid carcinomas. Am J Cancer Res 2017;7(10):2081-2090. (Full text, PDF).

Na Shang, Matteo Figini, Junjie Shangguan, Bin Wang, Chong Sun, Liang Pan, Quanhong Ma, Zhuoli Zhang: Dendritic cells based immunotherapy. Am J Cancer Res 2017;7(10):2091-2102. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976