AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 7, Number 7:1407-1616;2017
American Journal of Cancer Research


Kaibiao Jiang, Caiguo Zhang, Bo Yu, Bin Chen, Zude Liu, Canglong Hou, Fei Wang, Hongxing Shen, Zhi Chen: Autophagic degradation of FOXO3a represses the expression of PUMA to block cell apoptosis in cisplatin-resistant osteosarcoma cells. Am J Cancer Res 2017;7(7):1407-1422. (Full text, PDF).

Fei Chen, Guang Bai, Yuhong Li, Yanhong Feng, Liang Wang: A positive feedback loop of long noncoding RNA CCAT2 and FOXM1 promotes hepatocellular carcinoma growth. Am J Cancer Res 2017;7(7):1423-1434. (Full text, PDF).

Ana Gvozdenovic, Aleksandar Boro, Walter Born, Roman Muff, Bruno Fuchs: A bispecific antibody targeting IGF-IR and EGFR has tumor and metastasis suppressive activity in an orthotopic xenograft osteosarcoma mouse model. Am J Cancer Res 2017;7(7):1435-1449. (Full text, PDF).

Guangfei Liu, Lu Wang, Hongmin Han, Yong Li, Shouliang Lu, Tiejun Li, Cai Cheng: LncRNA ZFAS1 promotes growth and metastasis by regulating BMI1 and ZEB2 in osteosarcoma. Am J Cancer Res 2017;7(7):1450-1462. (Full text, PDF).

En-Guo Chen, Ji-Song Zhang, Shan Xu, Xiao-Jing Zhu, Hui-Hui Hu: Long non-coding RNA DGCR5 is involved in the regulation of proliferation, migration and invasion of lung cancer by targeting miR-1180. Am J Cancer Res 2017;7(7):1463-1475. (Full text, PDF).

Smita Matkar, Chiying An, Xianxin Hua: Kinase inhibitors of HER2/AKT pathway induce ERK phosphorylation via a FOXO-dependent feedback loop. Am J Cancer Res 2017;7(7):1476-1485. (Full text, PDF).

Mariana Segovia-Mendoza, Lorenza Díaz, Heriberto Prado-Garcia, Mauricio J Reginato, Fernando Larrea, Rocío García-Becerra: The addition of calcitriol or its synthetic analog EB1089 to lapatinib and neratinib treatment inhibits cell growth and promotes apoptosis in breast cancer cells. Am J Cancer Res 2017;7(7):1486-1500. (Full text, PDF).

Ming-Quan Gao, Hui Gao, Mei Han, Kai-Li Liu, Jian-Jun Peng, Yan-Tao Han: Hispidulin suppresses tumor growth and metastasis in renal cell carcinoma by modulating ceramide-sphingosine 1-phosphate rheostat. Am J Cancer Res 2017;7(7):1501-1514. (Retracted, Full text, PDF).

Rosemary A Poku, Olufisayo O Salako, Felix Amissah, Augustine T Nkembo, Elizabeth Ntantie, Nazarius S Lamango: Polyisoprenylated cysteinyl amide inhibitors induce caspase 3/7- and 8-mediated apoptosis and inhibit migration and invasion of metastatic prostate cancer cells. Am J Cancer Res 2017;7(7):1515-1527. (Full text, PDF).

Sitong Cui, Liang Liu, Teng Wan, Lei Jiang, Yan Shi, Liangsheng Luo: MiR-520b inhibits the development of glioma by directly targeting MBD2. Am J Cancer Res 2017;7(7):1528-1539. (Full text, PDF).

Sai Ge, Beifang Li, Yanyan Li, Zhongwu Li, Zhentao Liu, Zuhua Chen, Jian Wu, Jing Gao, Lin Shen: Genomic alterations in advanced gastric cancer endoscopic biopsy samples using targeted next-generation sequencing. Am J Cancer Res 2017;7(7):1540-1553. (Full text, PDF).

Shui-Ping Gao, He-Fen Sun, Liang-Dong Li, Wen-Yan Fu, Wei Jin: UHRF1 promotes breast cancer progression by suppressing KLF17 expression by hypermethylating its promoter. Am J Cancer Res 2017;7(7):1554-1565. (Full text, PDF).

Hai-Feng Liang, Xing-Zeng Zhang, Bao-Guo Liu, Guo-Tao Jia, Wen-Lei Li: Circular RNA circ-ABCB10 promotes breast cancer proliferation and progression through sponging miR-1271. Am J Cancer Res 2017;7(7):1566-1576. (Full text, PDF).

Guijiang Wang, Tao Cui, Lishan Sun, Ningning Peng, Cheng Yang: Long noncoding RNA LeXis promotes osteosarcoma growth through upregulation of CTNNB1 expression. Am J Cancer Res 2017;7(7):1577-1587. (Full text, PDF).

Wesley F Taylor, Ehsan Jabbarzadeh: The use of natural products to target cancer stem cells. Am J Cancer Res 2017;7(7):1588-1605. (Full text, PDF).

Mao-Yu Huang, Chi-Hsiang Chung, Wei-Kuo Chang, Chun-Shu Lin, Kai-Wen Chen, Tsai-Yuan Hsieh, Wu-Chien Chien, Hsuan-Hwai Lin: The role of thiazolidinediones in hepatocellular carcinoma risk reduction: a population-based cohort study in Taiwan. Am J Cancer Res 2017;7(7):1606-1616. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976