AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 12:2346-2590;2018
American Journal of Cancer Research


Li-Yuan Zhu, Yi-Ran Zhu, Dong-Jun Dai, Xian Wang, Hong-Chuan Jin: Epigenetic regulation of alternative splicing. Am J Cancer Res 2018;8(12):2346-2358. (Full text, PDF).

Anita Gul, Brain Leyland-Jones, Nandini Dey, Pradip De: A combination of the PI3K pathway inhibitor plus cell cycle pathway inhibitor to combat endocrine resistance in hormone receptor-positive breast cancer: a genomic algorithm-based treatment approach. Am J Cancer Res 2018;8(12):2359-2376. (Full text, PDF).

Yuting Zhang, Hongmei Zheng, Yuting Zhan, Mengping Long, Sile Liu, Junmi Lu, Hongjing Zang, Songqing Fan: Detection and application of circulating tumor cell and circulating tumor DNA in the non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2018;8(12):2377-2386. (Full text, PDF).

Lin Chen, Huabin Gao, Jiangtao Liang, Junjing Qiao, Jing Duan, Huijuan Shi, Tiantian Zhen, Hui Li, Fenfen Zhang, Zhenwei Zhu, Anjia Han: miR-203a-3p promotes colorectal cancer proliferation and migration by targeting PDE4D. Am J Cancer Res 2018;8(12):2387-2401. (Full text, PDF).

Meiying Ji, Zhenling Li, Zhenhua Lin, Liyan Chen: Antitumor activity of the novel HDAC inhibitor CUDC-101 combined with gemcitabine in pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2018;8(12):2402-2418. (Full text, PDF).

Jing Duan, Lin Chen, Huabin Gao, Tiantian Zhen, Hui Li, Jiangtao Liang, Fenfen Zhang, Huijuan Shi, Anjia Han: GALNT6 suppresses progression of colorectal cancer. Am J Cancer Res 2018;8(12):2419-2435. (Full text, PDF).

Jun Kiuchi, Shuhei Komatsu, Taisuke Imamura, Keiji Nishibeppu, Katsutoshi Shoda, Tomohiro Arita, Toshiyuki Kosuga, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Takeshi Kubota, Kazuma Okamoto, Hitoshi Fujiwara, Daisuke Ichikawa, Hitoshi Tsuda, Eigo Otsuji: Overexpression of YEATS4 contributes to malignant outcomes in gastric carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(12):2436-2452. (Full text, PDF).

Dan Guo, Xuhong Song, Tangfei Guo, Songgang Gu, Xiaolan Chang, Ting Su, Xianghong Yang, Bin Liang, Dongyang Huang: Vimentin acetylation is involved in SIRT5-mediated hepatocellular carcinoma migration. Am J Cancer Res 2018;8(12):2453-2466. (Full text, PDF).

Xu Li, Fuquan Jiang, Xinsheng Wang, Xinquan Gu: SPAG9 regulates HEF1 expression and drives EMT in bladder transitional cell carcinoma via rac1 signaling pathway. Am J Cancer Res 2018;8(12):2467-2480. (Full text, PDF).

Qinghua Cao, Zhuo Wang, Ye Wang, Fang Liu, Yu Dong, Wenhui Zhang, Liantang Wang, Zunfu Ke: TBL1XR1 promotes migration and invasion in osteosarcoma cells and is negatively regulated by miR-186-5p. Am J Cancer Res 2018;8(12):2481-2493. (Full text, PDF).

Xiaotong Guo, Youlei Wei, Zhe Wang, Wenyi Liu, Yikun Yang, Xin Yu, Jie He: LncRNA LINC00163 upregulation suppresses lung cancer development though transcriptionally increasing TCF21 expression. Am J Cancer Res 2018;8(12):2494-2506. (Full text, PDF).

Ren Wang, Xiaohua Zuo, Kai Wang, Qiu Han, Jiandong Zuo, Hongzao Ni, Wenguang Liu, Hongguang Bao, Yiming Tu, Peng Xie: MicroRNA-485-5p attenuates cell proliferation in glioma by directly targeting paired box 3. Am J Cancer Res 2018;8(12):2507-2517. (Full text, PDF).

Bin Wang, Fen-Ying Lu, Rui-Hua Shi, Ya-Dong Feng, Xiao-Dan Zhao, Zhi-Ping Lu, Long Xiao, Guo-Qiang Zhou, Jia-Ming Qiu, Cui-E Cheng: MiR-26b regulates 5-FU-resistance in human colorectal cancer via down-regulation of Pgp. Am J Cancer Res 2018;8(12):2518-2527. (Full text, PDF).

Yuh-Pyng Sher, Chi Lee, Shin-Yu Liu, I-Hua Chen, Ming-Hui Lee, Fang-Feng Chiu, Chih-Hsiang Leng, Shih-Jen Liu: A therapeutic vaccine targeting HPV E6/E7 with intrinsic Toll-like receptor 2 agonist activity induces antitumor immunity. Am J Cancer Res 2018;8(12):2528-2537. (Full text, PDF).

Alok R Khandelwal, Tara Moore-Medlin, Oleksandr Ekshyyan, Xin Gu, Fleurette Abreo, Cherie-Ann O Nathan: Local and systemic Curcumin C3 complex inhibits 4NQO-induced oral tumorigenesis via modulating FGF-2/FGFR-2 activation. Am J Cancer Res 2018;8(12):2538-2547. (Full text, PDF).

Yi-Lng Chen, Chun-Mei Hu, Jeh-Ting Hsu, Chin-Chun Chang, Ting-Yu Huang, Pei-Hsun Chiang, Wei-Yi Chen, Yu-Ting Chang, Ming-Chu Chang, Yu-Wen Tien, Eva YHP Lee, Yung-Ming Jeng, Wen-Hwa Lee: Cellular 5-hydroxylmethylcytosine content determines tumorigenic potential and prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(12):2548-2563. (Full text, PDF).

Yuxiong Wang, Haiyan Qin: miR-338-3p targets RAB23 and suppresses tumorigenicity of prostate cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(12):2564-2574. (Full text, PDF).

Chih-Yen Tu, Bo-Wei Wang, Fang-Ju Cheng, Chia-Hung Chen, Te-Chun Hsia, Ya-Ling Wei, Chih-Yi Chen, I-Shan Hsieh, Yi-Lun Yeh, Li-Yun Wang, Chuan-Mu Chen, Wei-Chao Chang, Wei-Chien Huang: Incense burning smoke sensitizes lung cancer cells to EGFR TKI by inducing AREG expression. Am J Cancer Res 2018;8(12):2575-2589. (Full text, PDF).

Shiyong Lin, Jing Wang, Lihui Wang, Jing Wen, Yandong Guo, Weiguang Qiao, Jieqiong Zhou, Guoliang Xu, Fachao Zhi: Phosphodiesterase-5 inhibition suppresses colonic inflammation-induced tumorigenesis via blocking the recruitment of MDSC: Am J Cancer Res. 2017; 7(1): 41-52. Am J Cancer Res 2018;8(12):2590. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976