AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 3:332-565;2018
American Journal of Cancer Research


Xu Zhang, Si Shi, Bo Zhang, Quanxing Ni, Xianjun Yu, Jin Xu: Circulating biomarkers for early diagnosis of pancreatic cancer: facts and hopes. Am J Cancer Res 2018;8(3):332-353. (Full text, PDF).

Jiyao Sheng, Hanjiao Qin, Kun Zhang, Bingjin Li, Xuewen Zhang: Targeting autophagy in chemotherapy-resistant of hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(3):354-365. (Full text, PDF).

Yuxue Zhao, Bo Yuan, Kenji Onda, Kentaro Sugiyama, Sachiko Tanaka, Norio Takagi, Toshihiko Hirano: Anticancer efficacies of arsenic disulfide through apoptosis induction, cell cycle arrest, and pro-survival signal inhibition in human breast cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(3):366-386. (Full text, PDF).

Keisuke Taniuchi, Mutsuo Furihata, Seiji Naganuma, Ken Dabanaka, Kazuhiro Hanazaki, Toshiji Saibara: BCL7B, a predictor of poor prognosis of pancreatic cancers, promotes cell motility and invasion by influencing CREB signaling. Am J Cancer Res 2018;8(3):387-404. (Full text, PDF).

Hongzhang Cui, Ruijin Song, Ju Wu, Wei Wang, Xi Chen, Jiajun Yin: MicroRNA-337 regulates the PI3K/AKT and Wnt/β-catenin signaling pathways to inhibit hepatocellular carcinoma progression by targeting high-mobility group AT-hook 2. Am J Cancer Res 2018;8(3):405-421. (Full text, PDF).

Yi-Chung Chien, Liang-Chih Liu, Han-Yu Ye, Jia-Yan Wu, Yung-Luen Yu: EZH2 promotes migration and invasion of triple-negative breast cancer cells via regulating TIMP2-MMP-2/-9 pathway. Am J Cancer Res 2018;8(3):422-434. (Full text, PDF).

Ying Song, Yue Zhao, Xiangfu Ding, Xiaodong Wang: microRNA-532 suppresses the PI3K/Akt signaling pathway to inhibit colorectal cancer progression by directly targeting IGF-1R. Am J Cancer Res 2018;8(3):435-449. (Retracted, Full text, PDF).

Xinyuan Zhao, Shuyu Sun, Xiongqun Zeng, Li Cui: Expression profiles analysis identifies a novel three-mRNA signature to predict overall survival in oral squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(3):450-461. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Hongqian Gu, Zejun Fang, Xiang Cai, Rui Song, Min Lin, Jiangwei Ye, Xiaokun Ding, Qinjian Ke, Haihong Chen, Chaoju Gong, Ming Ye: Highly expressed histone deacetylase 5 promotes the growth of hepatocellular carcinoma cells by inhibiting the TAp63-maspin pathway. Am J Cancer Res 2018;8(3):462-475. (Full text, PDF).

Wanhui Wang, Enyang Zhao, Yang Yu, Bo Geng, Wenfu Zhang, Xuedong Li: MiR-216a exerts tumor-suppressing functions in renal cell carcinoma by targeting TLR4. Am J Cancer Res 2018;8(3):476-488. (Full text, PDF).

Sen Han, Shizhen Ding, Xin Miao, Zhijie Lin, Guotao Lu, Weiming Xiao, Yanbing Ding, Li Qian, Yu Zhang, Xiaoqin Jia, Guoqiang Zhu, Weijuan Gong: TGF-β1 expression in regulatory NK1.1-CD4+NKG2D+ T cells dependents on the PI3K-p85α/JNK, NF-κB and STAT3 pathways. Am J Cancer Res 2018;8(3):489-501. (Full text, PDF).

Yin Jin, Jun Gao, Qiaoyou Weng, Fu Xiong, Shannon Gu, Giri Shivaram, Feng Zhang, Xiaoming Yang: Cholangiocarcinoma: molecular imaging-guided radiofrequency hyperthermia-enhanced intratumoral herpes simplex virus thymidine kinase gene therapy. Am J Cancer Res 2018;8(3):502-513. (Full text, PDF).

Ya-Huey Chen, Chiao-Chen Chung, Yu-Chia Liu, Wei-Chen Lai, Zong-Shin Lin, Tsung-Ming Chen, Long-Yuan Li, Mien-Chie Hung: YY1 and HDAC9c transcriptionally regulate p38-mediated mesenchymal stem cell differentiation into osteoblasts. Am J Cancer Res 2018;8(3):514-525. (Full text, PDF).

Yao Kang, Xiaojun Zhu, Yanyang Xu, Qinglian Tang, Zongwen Huang, Zhiqiang Zhao, Jinchang Lu, Guohui Song, Huaiyuan Xu, Chuangzhong Deng, Jin Wang: Energy stress-induced lncRNA HAND2-AS1 represses HIF1α-mediated energy metabolism and inhibits osteosarcoma progression. Am J Cancer Res 2018;8(3):526-537. (Full text, PDF).

Jie Chai, Dawei Guo, Wanli Ma, Dali Han, Wei Dong, Hongliang Guo, Yi Zhang: A feedback loop consisting of RUNX2/LncRNA-PVT1/miR-455 is involved in the progression of colorectal cancer. Am J Cancer Res 2018;8(3):538-550. (Full text, PDF).

Aruna, Li Mei Li: Overexpression of golgi membrane protein 1 promotes non-small-cell carcinoma aggressiveness by regulating the matrix metallopeptidase 13. Am J Cancer Res 2018;8(3):551-565. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976