AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 9:1661-1899;2018
American Journal of Cancer Research


Zhuo Wan, Xiaotong Gao, Yan Dong, Yingxin Zhao, Xutao Chen, Guodong Yang, Li Liu: Exosome-mediated cell-cell communication in tumor progression. Am J Cancer Res 2018;8(9):1661-1673. (Full text, PDF).

Patrick Sheedy, Zdravka Medarova: The fundamental role of miR-10b in metastatic cancer. Am J Cancer Res 2018;8(9):1674-1688. (Full text, PDF).

Qiao Yang, Zihan Xu, Linpeng Zheng, Luping Zhang, Qiai You, Jianguo Sun: Multimodal detection of PD-L1: reasonable biomarkers for immune checkpoint inhibitor. Am J Cancer Res 2018;8(9):1689-1696. (Full text, PDF).

Xiaoge Gao, Xiangye Liu, Wenhua Shan, Qian Liu, Chao Wang, Jiwei Zheng, Hong Yao, Renxian Tang, Junnian Zheng: Anti-malarial atovaquone exhibits anti-tumor effects by inducing DNA damage in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(9):1697-1711. (Full text, PDF).

Ling Gao, Hua Cao, Xiulian Cheng: A positive feedback regulation between long noncoding RNA SNHG1 and YAP1 modulates growth and metastasis in laryngeal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(9):1712-1724. (Retracted, Full text, PDF).

Maheedhara R Guda, Swapna Asuthkar, Collin M Labak, Andrew J Tsung, Ilya Alexandrov, Malcolm J Mackenzie, Durbaka VR Prasad, Kiran K Velpula: Targeting PDK4 inhibits breast cancer metabolism. Am J Cancer Res 2018;8(9):1725-1738. (Full text, PDF).

Wan-Ting Hu, Chi-Chuan Yeh, Shin-Yun Liu, Min-Chuan Huang, I-Rue Lai: The O-glycosylating enzyme GALNT2 suppresses the malignancy of gastric adenocarcinoma by reducing EGFR activities. Am J Cancer Res 2018;8(9):1739-1751. (Full text, PDF).

Daniel G Fuja, Nino C Rainusso, Ryan L Shuck, Lyazat Kurenbekova, Lawrence A Donehower, Jason T Yustein: Transglutaminase-2 promotes metastatic and stem-like phenotypes in osteosarcoma. Am J Cancer Res 2018;8(9):1752-1763. (Full text, PDF).

Jian Jiang, Binbin Ma, Xiaojie Li, Wenlong Jin, Chuanchun Han, Ling Wang, Hong Wang: MiR-1281, a p53-responsive microRNA, impairs the survival of human osteosarcoma cells upon ER stress via targeting USP39. Am J Cancer Res 2018;8(9):1764-1774. (Full text, PDF).

Yanhong Liu, Jacqueline L O’Brien, Nadim J Ajami, Michael E Scheurer, E Susan Amirian, Georgina Armstrong, Spiridon Tsavachidis, Aaron P Thrift, Li Jiao, Matthew C Wong, Daniel P Smith, Margaret R Spitz, Melissa L Bondy, Joseph F Petrosino, Farrah Kheradmand: Lung tissue microbial profile in lung cancer is distinct from emphysema. Am J Cancer Res 2018;8(9):1775-1787. (Full text, PDF).

Houyu Ju, Liming Zhang, Lu Mao, Shuli Liu, Weiya Xia, Jingzhou Hu, Min Ruan, Guoxin Ren: Altered expression pattern of circular RNAs in metastatic oral mucosal melanoma. Am J Cancer Res 2018;8(9):1788-1800. (Full text, PDF).

Tianliang Zheng, Deping Li, Zhanfeng He, Shuaibing Feng, Song Zhao: Long noncoding RNA NBAT1 inhibits autophagy via suppression of ATG7 in non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2018;8(9):1801-1811. (Full text, PDF).

Yu-Feng Tian, Hui-Ching Wang, Chi-Wen Luo, Wen-Chun Hung, Yu-Han Lin, Tzu-Yi Chen, Chien-Feng Li, Chen-Yi Lin, Mei-Ren Pan: Preprogramming therapeutic response of PI3K/mTOR dual inhibitor via the regulation of EHMT2 and p27 in pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2018;8(9):1812-1822. (Full text, PDF).

Jongchan Kim, Fatemeh Alavi Naini, Yutong Sun, Li Ma: Ubiquitin-specific peptidase 2a (USP2a) deubiquitinates and stabilizes β-catenin. Am J Cancer Res 2018;8(9):1823-1836. (Full text, PDF).

Bin Shao, Chia-Wei Li, Seung-Oe Lim, Linlin Sun, Yun-Ju Lai, Junwei Hou, Chunxiao Liu, Chiung-Wen Chang, Yufan Qiu, Jung-Mao Hsu, Li-Chuan Chan, Zhengyu Zha, Huiping Li, Mien-Chie Hung: Deglycosylation of PD-L1 by 2-deoxyglucose reverses PARP inhibitor-induced immunosuppression in triple-negative breast cancer. Am J Cancer Res 2018;8(9):1837-1846. (Full text, PDF).

Jianlu Song, Wangwang Qiu, Xianzhao Deng, Zhongling Qiu, Youben Fan, Zhili Yang: A somatic mutation of RasGRP3 decreases Na+/I- symporter expression in metastases of radioactive iodine-refractory thyroid cancer by stimulating the Akt signaling pathway. Am J Cancer Res 2018;8(9):1847-1855. (Full text, PDF).

Xiaocong Geng, Yueyang Liu, Tobias Dreyer, Holger Bronger, Enken Drecoll, Viktor Magdolen, Julia Dorn: Elevated tumor tissue protein expression levels of kallikrein-related peptidases KLK10 and KLK11 are associated with a better prognosis in advanced high-grade serous ovarian cancer patients. Am J Cancer Res 2018;8(9):1856-1864. (Full text, PDF).

Tomasz Bodnarczuk, Anna Deskur, Katarzyna Dolegowska, Barbara Dolegowska, Teresa Starzynska, Wojciech Blogowski: Hydroxyeicosatetraenoic acids in patients with pancreatic cancer: a preliminary report. Am J Cancer Res 2018;8(9):1865-1872. (Full text, PDF).

Huiping Li, Yaping Xu, Fangyuan Zhao, Guohong Song, Hope S Rugo, Yan Zhang, Ling Yang, Xiaoran Liu, Bin Shao, Liang Yang, Yaxin Liu, Ran Ran, Ruyan Zhang, Yanfang Guan, Lianpeng Chang, Xin Yi: Plasma PIK3CA ctDNA specific mutation detected by next generation sequencing is associated with clinical outcome in advanced breast cancer. Am J Cancer Res 2018;8(9):1873-1886. (Full text, PDF).

Chien-Hsin Chen, Mao-Chih Hsieh, Wilson T Lao, En-Kwang Lin, Yen-Jung Lu, Szu-Yuan Wu: Multidisciplinary team intervention associated with improved survival for patients with colorectal adenocarcinoma with liver or lung metastasis. Am J Cancer Res 2018;8(9):1887-1898. (Full text, PDF).

Xiaowen Tang, Lin Yang, Zheng Li, Ansel P Nalin, Haiping Dai, Ting Xu, Jia Yin, Fengtao You, Mingqing Zhu, Wenhong Shen, Guanghua Chen, Xiaming Zhu, Depei Wu, Jianhua Yu: First-in-man clinical trial of CAR NK-92 cells: safety test of CD33-CAR NK-92 cells in patients with relapsed and refractory acute myeloid leukemia: Am J Cancer Res. 2018; 8(6): 1083-1089. Am J Cancer Res 2018;8(9):1899. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976