AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 2:198-458;2019
American Journal of Cancer Research


Frederic Bost, Lisa Kaminski: The metabolic modulator PGC-1α in cancer. Am J Cancer Res 2019;9(2):198-211. (Full text, PDF).

Dong Gao: Compound-therapy based on cancer-immunity cycle: promising prospects for antitumor regimens. Am J Cancer Res 2019;9(2):212-218. (Full text, PDF).

Xiao Ding, Weihua Zhang, Song Li, Hui Yang: The role of cholesterol metabolism in cancer. Am J Cancer Res 2019;9(2):219-227. (Full text, PDF).

Bainan Liu, Lingli Yan, Ming Zhou: Target selection of CAR T cell therapy in accordance with the TME for solid tumors. Am J Cancer Res 2019;9(2):228-241. (Full text, PDF).

Paul C Ikwegbue, Priscilla Masamba, Londiwe S Mbatha, Babatunji E Oyinloye, Abidemi P Kappo: Interplay between heat shock proteins, inflammation and cancer: a potential cancer therapeutic target. Am J Cancer Res 2019;9(2):242-249. (Full text, PDF).

Tuoye Xu, Kaixin Zhang, Jing Shi, Baosheng Huang, Xi Wang, Kai Qian, Tao Ma, Tengda Qian, Zewu Song, Lixin Li: MicroRNA-940 inhibits glioma progression by blocking mitochondrial folate metabolism through targeting of MTHFD2. Am J Cancer Res 2019;9(2):250-269. (Full text, PDF).

Yong Bai, Guojun Zhang, Heying Chu, Ping Li, Juan Li: The positive feedback loop of lncRNA DANCR/miR-138/Sox4 facilitates malignancy in non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2019;9(2):270-284. (Full text, PDF).

Min Lin, Yiming Liu, Xiaokun Ding, Qinjian Ke, Jieyao Shi, Zewei Ma, Hongqian Gu, Haixi Wang, Chuanfeng Zhang, Chenxi Yang, Zejun Fang, Linfu Zhou, Ming Ye: E2F1 transactivates IQGAP3 and promotes proliferation of hepatocellular carcinoma cells through IQGAP3-mediated PKC-alpha activation. Am J Cancer Res 2019;9(2):285-299. (Full text, PDF).

Kaifang Song, Xiang Yuan, Guifang Li, Mingyang Ma, Jiangtao Sun: Long noncoding RNA CASC11 promotes osteosarcoma metastasis by suppressing degradation of snail mRNA. Am J Cancer Res 2019;9(2):300-311. (Retracted, Full text, PDF).

Hong Yan, Xiaoying Chen, Yu Li, Lei Fan, Yusi Tai, Yang Zhou, Yuxiang Chen, Xinming Qi, Ruimin Huang, Jin Ren: MiR-1205 functions as a tumor suppressor by disconnecting the synergy between KRAS and MDM4/E2F1 in non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2019;9(2):312-329. (Full text, PDF).

Orestis Lyros, Ann-Kristin Lamprecht, Linghui Nie, René Thieme, Katharina Götzel, Mario Gasparri, George Haasler, Parvaneh Rafiee, Reza Shaker, Ines Gockel: Dickkopf-1 (DKK1) promotes tumor growth via Akt-phosphorylation and independently of Wnt-axis in Barrett’s associated esophageal adenocarcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(2):330-346. (Full text, PDF).

Wen-Chieh Liao, Hung-Rong Yen, Chih-Kai Liao, To-Jung Tseng, Chyn-Tair Lan, Chiung-Hui Liu: DSE regulates the malignant characters of hepatocellular carcinoma cells by modulating CCL5/CCR1 axis. Am J Cancer Res 2019;9(2):347-362. (Full text, PDF).

Min-Wei Yang, Ling-Ye Tao, Jian-Yu Yang, Yong-Sheng Jiang, Xue-Liang Fu, Wei Liu, Yan-Miao Huo, Jiao Li, Jun-Feng Zhang, Rong Hua, Xiao-Ran Qin, Yong-Wei Sun, De-Jun Liu: SFRP4 is a prognostic marker and correlated with Treg cell infiltration in pancreatic ductal adenocarcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(2):363-377. (Full text, PDF).

Guangxin Jin, Yaying Li, Feng Zhang, Peicheng Li, Liangcai Zhao, Yiming Zhou, Hongxiu Ji, Sean Pietrini, Bo Zhai, Xiaoming Yang: Epithelial ovarian cancer: feasibility of image-guided intratumoral radiofrequency hyperthermia-enhanced direct gene therapy. Am J Cancer Res 2019;9(2):378-389. (Full text, PDF).

Jiongjia Cheng, Karl J Okolotowicz, Daniel Ryan, Evangeline Mose, Andrew M Lowy, John R Cashman: Inhibition of invasive pancreatic cancer: restoring cell apoptosis by activating mitochondrial p53. Am J Cancer Res 2019;9(2):390-405. (Full text, PDF).

Luping Zhang, Zihan Xu, Xiewan Chen, Yuzhong Duan, Zhengtang Chen, Jianguo Sun: Clinical benefits of Livin peptide-loaded DCs/CIKs combined with chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2019;9(2):406-414. (Full text, PDF).

Takahiro Isono, Tokuhiro Chano, Tetsuya Yoshida, Ai Makino, Shohei Ishida, Masafumi Suzaki, Susumu Kageyama, Akihiro Kawauchi, Junji Yonese, Takeshi Yuasa: ADP-ribosylation factor-like 4C is a predictive biomarker of poor prognosis in patients with renal cell carcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(2):415-423. (Full text, PDF).

Daoshan Zheng, Sarah A McLaughlin, Klaus H Kaestner, Zhaoyu Li: Genetic ablation of mammary ducts through foxa1 prevents breast cancer occurrence. Am J Cancer Res 2019;9(2):424-428. (Full text, PDF).

Daoshan Zheng, Zhaoyu Li: A sex-dimorphic mouse model of esophageal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(2):429-433. (Full text, PDF).

Kazuki Otsuka, Manabu Sasada, Takuya Iyoda, Yusuke Nohara, Shunsuke Sakai, Tatsufumi Asayama, Yusuke Suenaga, Sana Yokoi, Yoshikazu Higami, Hiroaki Kodama, Fumio Fukai: Combining peptide TNIIIA2 with all-trans retinoic acid accelerates N-Myc protein degradation and neuronal differentiation in MYCN-amplified neuroblastoma cells. Am J Cancer Res 2019;9(2):434-448. (Full text, PDF).

Serge Roche, Céline Lecointre, Valérie Simon, Gilles Labesse: SHEDding light on the role of Pragmin pseudo-kinases in cancer. Am J Cancer Res 2019;9(2):449-454. (Full text, PDF).

Tingting Wang, Yuhua Jiang, Lei Chu, Tianhui Wu, Jie You: Alpinumisoflavone suppresses tumour growth and metastasis of clear-cell renal cell carcinoma: Am J Cancer Res. 2017; 7(4): 999-1015. Am J Cancer Res 2019;9(2):455-457. (Full text, PDF).

Retraction: CSF-1R regulates non-small cell lung cancer cells dissemination through Wnt3a signaling. Am J Cancer Res 2019;9(2):458. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976