AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 3:459-629;2019
American Journal of Cancer Research


Fuyan Xu, Yong Xia, Zhanzhan Feng, Wentao Lin, Qiang Xue, Jinrui Jiang, Xi Yu, Cuiting Peng, Min Luo, Yufei Yang, Yuquan Wei, Luoting Yu: Repositioning antipsychotic fluphenazine hydrochloride for treating triple negative breast cancer with brain metastases and lung metastases. Am J Cancer Res 2019;9(3):459-478. (Full text, PDF).

Donghui Wang, Haidan Luo, Zijun Huo, Meikuang Chen, Zhenbo Han, Mienchie Hung, Bojin Su, Yong Li, Xin Wang, Xiang Guo, Haipeng Xiao, Dungfang Lee, Ruiying Zhao, Huiling Yang: Irradiation-induced dynamic changes of gene signatures reveal gain of metastatic ability in nasopharyngeal carcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(3):479-495. (Full text, PDF).

Yawen Liu, Wen Feng, Shumin Gu, Huizhi Wang, Youli Zhang, Wei Chen, Wei Xu, Chen Lin, Aihua Gong, Min Xu: The UCA1/KRAS axis promotes human pancreatic ductal adenocarcinoma stem cell properties and tumor growth. Am J Cancer Res 2019;9(3):496-510. (Full text, PDF).

Shan Zhou, Yuejin Li, Jinping Lu, Chan Chen, Weiwei Wang, Lei Wang, Zhenlin Zhang, Zigang Dong, Faqing Tang: Nuclear factor-erythroid 2-related factor 3 (NRF3) is low expressed in colorectal cancer and its down-regulation promotes colorectal cancer malignance through activating EGFR and p38/MAPK. Am J Cancer Res 2019;9(3):511-528. (Full text, PDF).

Xueke Qian, Qi Zhang, Nan Shao, Zhen Shan, Tuckyun Cheang, Zhanqiang Zhang, Qiao Su, Shenming Wang, Ying Lin: Respiratory hyperoxia reverses immunosuppression by regulating myeloid-derived suppressor cells and PD-L1 expression in a triple-negative breast cancer mouse model. Am J Cancer Res 2019;9(3):529-545. (Full text, PDF).

Xiwei Ding, Yiyang Zhang, Tianlu Huang, Guifang Xu, Chunyan Peng, Gang Chen, Bo Kong, Helmut Friess, Shanshan Shen, Ying Lv, Lewis R Roberts, Lei Wang, Xiaoping Zou: Targeting sphingosine kinase 2 suppresses cell growth and synergizes with BCL2/BCL-XL inhibitors through NOXA-mediated MCL1 degradation in cholangiocarcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(3):546-561. (Full text, PDF).

Liang Pan, Na Shang, Junjie Shangguan, Matteo Figini, Wei Xing, Bin Wang, Chong Sun, Jia Yang, Yaqi Zhang, Su Hu, Quanhong Ma, Jian Wang, Yury Velichko, Vahid Yaghmai, Al B III Benson, Zhuoli Zhang: Magnetic resonance imaging monitoring therapeutic response to dendritic cell vaccine in murine orthotopic pancreatic cancer models. Am J Cancer Res 2019;9(3):562-573. (Full text, PDF).

Yifeng Sun, Jing Li, Zhao Xu, Jiadai Xu, Miaojie Shi, Peng Liu: Chidamide, a novel histone deacetylase inhibitor, inhibits multiple myeloma cells proliferation through succinate dehydrogenase subunit A. Am J Cancer Res 2019;9(3):574-584. (Full text, PDF).

Guiling Yan, Yinhui Li, Lu Zhan, Shuhan Sun, Jihang Yuan, Tiantian Wang, Yupeng Yin, Zhihui Dai, Yiqing Zhu, Zhijing Jiang, Lin Liu, Yinxing Fan, Fu Yang, Wei Hu: Decreased miR-124-3p promoted breast cancer proliferation and metastasis by targeting MGAT5. Am J Cancer Res 2019;9(3):585-596. (Full text, PDF).

Seyoung Seo, Yongwha Moon, Junyoung Choi, Shinkyo Yoon, Kyung Hae Jung, Jaekyung Cheon, Wanlim Kim, Deokhoon Kim, Chang Hoon Lee, Sang-We Kim, Kang-Seo Park, Dae Ho Lee: The GTP binding activity of transglutaminase 2 promotes bone metastasis of breast cancer cells by downregulating microRNA-205. Am J Cancer Res 2019;9(3):597-607. (Full text, PDF).

Ye Han, Mei-Kuang Chen, Hung-Ling Wang, Jennifer L Hsu, Chia-Wei Li, Yu-Yi Chu, Chun-Xiao Liu, Lei Nie, Li-Chuan Chan, Clinton Yam, Shao-Chun Wang, Gui-Jin He, Gabriel N Hortobagyi, Xiao-Dong Tan, Mien-Chie Hung: Synergism of PARP inhibitor fluzoparib (HS10160) and MET inhibitor HS10241 in breast and ovarian cancer cells. Am J Cancer Res 2019;9(3):608-618. (Full text, PDF).

Youyu Wang, Shenglong Xie, Bin He: Effect of EGFR gene polymorphism on efficacy of chemotherapy combined with targeted therapy for non-small cell lung cancer in Chinese patients. Am J Cancer Res 2019;9(3):619-627. (Full text, PDF).

Nandini Dey, Pradip De: Decision making in precision oncology: an issue of mutational contextuality. Am J Cancer Res 2019;9(3):628-629. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976