AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 7:1309-1503;2019
American Journal of Cancer Research


Esther Campos-Fernández, Letícia S Barcelos, Aline Gomes de Souza, Luiz R Goulart, Vivian Alonso-Goulart: Research landscape of liquid biopsies in prostate cancer. Am J Cancer Res 2019;9(7):1309-1328. (Full text, PDF).

Shuo Yang, Liang Yang, Xinyu Li, Bowen Li, Yan Li, Xiaodong Zhang, Yingbo Ma, Xueqiang Peng, Hongyuan Jin, Hangyu Li: New insights into autophagy in hepatocellular carcinoma: mechanisms and therapeutic strategies. Am J Cancer Res 2019;9(7):1329-1353. (Full text, PDF).

Ming-Chun Jiang, Jiao-Jiao Ni, Wen-Yu Cui, Bo-Ya Wang, Wei Zhuo: Emerging roles of lncRNA in cancer and therapeutic opportunities. Am J Cancer Res 2019;9(7):1354-1366. (Full text, PDF).

Jing Zhao, Li Li, Zhong-Ying Han, Zheng-Xin Wang, Lun-Xiu Qin: Long noncoding RNAs, emerging and versatile regulators of tumor-induced angiogenesis. Am J Cancer Res 2019;9(7):1367-1381. (Full text, PDF).

Qing Zhang, Hongyan Liu, Hanhan Wang, Mengmeng Lu, Yangna Miao, Jiage Ding, Huizhong Li, Xiaoge Gao, Shishuo Sun, Junnian Zheng: Lenvatinib promotes antitumor immunity by enhancing the tumor infiltration and activation of NK cells. Am J Cancer Res 2019;9(7):1382-1395. (Full text, PDF).

Gang Che, Bingjiang Huang, Zhinan Xie, Jingjing Zhao, Yan Yan, Jinna Wu, Huanhuan Sun, Haiqing Ma: Trends in incidence and survival in patients with melanoma, 1974-2013. Am J Cancer Res 2019;9(7):1396-1414. (Full text, PDF).

Jingkun Qu, Xixi Zhao, Xu Liu, Yuchen Sun, Jizhao Wang, Lin Liu, Jiansheng Wang, Jia Zhang: Natriuretic peptide receptor a promotes breast cancer development by upregulating MMP9. Am J Cancer Res 2019;9(7):1415-1428. (Full text, PDF).

Yu Li, Aydin Eresen, Yun Lu, Jia Yang, Junjie Shangguan, Yury Velichko, Vahid Yaghmai, Zhuoli Zhang: Radiomics signature for the preoperative assessment of stage in advanced colon cancer. Am J Cancer Res 2019;9(7):1429-1438. (Full text, PDF).

Sunmi Park, Jack Zhu, Grégoire Altan-Bonnet, Sheue-Yann Cheng: Monocyte recruitment and activated inflammation are associated with thyroid carcinogenesis in a mouse model. Am J Cancer Res 2019;9(7):1439-1453. (Full text, PDF).

Hye Jin Lee, Emily B Ehlerding, Dawei Jiang, Todd E Barnhart, Tianye Cao, Weijun Wei, Carolina A Ferreira, Peng Huang, Jonathan W Engle, Weibo Cai: Dual-labeled pertuzumab for multimodality image-guided ovarian tumor resection. Am J Cancer Res 2019;9(7):1454-1468. (Full text, PDF).

Yiping Dong, Dan Zhang, Mengjiao Cai, Zhenzhen Luo, Yue Zhu, Liuyun Gong, Yutiantian Lei, Xinyue Tan, Qing Zhu, Suxia Han: SPOP regulates the DNA damage response and lung adenocarcinoma cell response to radiation. Am J Cancer Res 2019;9(7):1469-1483. (Full text, PDF).

Tyler M MacDonald, Lynn N Thomas, Emily Daze, Paola Marignani, Penelope J Barnes, Catherine KL Too: Prolactin-inducible EDD E3 ubiquitin ligase promotes TORC1 signalling, anti-apoptotic protein expression, and drug resistance in breast cancer cells. Am J Cancer Res 2019;9(7):1484-1503. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976