AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 8:1504-1856;2019
American Journal of Cancer Research


Di Zhang, Juan Zhou, Jie Gao, Ri-Ying Wu, Ying-Long Huang, Qin-Wen Jin, Jian-Si Chen, Wei-Zhong Tang, Lin-Hai Yan: Targeting snoRNAs as an emerging method of therapeutic development for cancer. Am J Cancer Res 2019;9(8):1504-1516.(Full text, PDF).

Hidetomo Kikuchi, Bo Yuan, Xiaomei Hu, Mari Okazaki: Chemopreventive and anticancer activity of flavonoids and its possibility for clinical use by combining with conventional chemotherapeutic agents. Am J Cancer Res 2019;9(8):1517-1535.(Full text, PDF).

Huijuan Cheng, Guodong Sun, Hao Chen, Yu Li, Zhijian Han, Yangbing Li, Peng Zhang, Luxi Yang, Yumin Li: Trends in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma: immune checkpoint blockade immunotherapy and related combination therapies. Am J Cancer Res 2019;9(8):1536-1545. (Full text, PDF).

Yiming Ma, Qiwei Wang, Qian Dong, Lei Zhan, Jingdong Zhang: How to differentiate pseudoprogression from true progression in cancer patients treated with immunotherapy. Am J Cancer Res 2019;9(8):1546-1553. (Full text, PDF).

Marcin Popielarski, Halszka Ponamarczuk, Marta Stasiak, Cezary Watała, Maria Świątkowska: Modifications of disulfide bonds in breast cancer cell migration and invasiveness. Am J Cancer Res 2019;9(8):1554-1582. (Full text, PDF).

Guanglei Chen, Lisha Sun, Jianjun Han, Sufang Shi, Yuna Dai, Weiguang Liu: RILPL2 regulates breast cancer proliferation, metastasis, and chemoresistance via the TUBB3/PTEN pathway. Am J Cancer Res 2019;9(8):1583-1606. (Full text, PDF).

Li-Na Yang, Zhou-Yu Ning, Lai Wang, Xia Yan, Zhi-Qiang Meng: HSF2 regulates aerobic glycolysis by suppression of FBP1 in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(8):1607-1621. (Full text, PDF).

Honghao Zhang, Lijuan Zhou, Weijun Zhou, Xiaoling Xie, Meirong Wu, Yiran Chen, Yuxing Hu, Jingwen Du, Yanjie He, Yuhua Li: EPS8-mediated regulation of multiple myeloma cell growth and survival. Am J Cancer Res 2019;9(8):1622-1634. (Full text, PDF).

Yuanyuan Nie, Lei Zhou, Hong Wang, Naifei Chen, Lin Jia, Cong Wang, Yichen Wang, Jingcheng Chen, Xue Wen, Chao Niu, Hui Li, Rui Guo, Songling Zhang, Jiuwei Cui, Andrew R Hoffman, Ji-Fan Hu, Wei Li: Profiling the epigenetic interplay of lncRNA RUNXOR and oncogenic RUNX1 in breast cancer cells by gene in situ cis-activation. Am J Cancer Res 2019;9(8):1635-1649. (Full text, PDF).

Keqiang Zhang, Jinghan Wang, Jinhui Wang, Frank Luh, Xiyong Liu, Lu Yang, Yun-Ru Liu, Leila Su, Yu-Chen SH Yang, Peiguo Chu, Yun Yen: LKB1 deficiency promotes proliferation and invasion of glioblastoma through activation of mTOR and focal adhesion kinase signaling pathways. Am J Cancer Res 2019;9(8):1650-1663. (Full text, PDF).

Dal-Ah Kim, Hack Sun Choi, Eun-Sun Ryu, Jiyeon Ko, Hyun-Soo Shin, Jong-Min Lee, Heesung Chung, Eunsung Jun, Eok-Soo Oh, Duk-Hee Kang: Tannic acid attenuates the formation of cancer stem cells by inhibiting NF-κB-mediated phenotype transition of breast cancer cells. Am J Cancer Res 2019;9(8):1664-1681. (Full text, PDF).

Yuan Wu, Miriam Doepner, Taylor Hojnacki, Zijie Feng, Bryson W Katona, Xin He, Jian Ma, Yan Cao, Luca Busino, Fuxiang Zhou, Xianxin Hua: Disruption of the menin-MLL interaction triggers menin protein degradation via ubiquitin-proteasome pathway. Am J Cancer Res 2019;9(8):1682-1694. (Full text, PDF).

Suofeng Sun, Wei Wang, Xiaoying Luo, Yuan Li, Bowei Liu, Xiaofang Li, Bingyong Zhang, Shuangyin Han, Xiuling Li: Circular RNA circ-ADD3 inhibits hepatocellular carcinoma metastasis through facilitating EZH2 degradation via CDK1-mediated ubiquitination. Am J Cancer Res 2019;9(8):1695-1707. (Full text, PDF).

Junyoung Choi, Shinkyo Yoon, Deokhoon Kim, Yong Wha Moon, Chang Hoon Lee, Seyoung Seo, Jaekyung Cheon, Yong Song Gho, Changhoon Kim, Eung Ryoung Lee, Soo-Youl Kim, Kyoungmin Lee, Joo Young Ha, Sook Ryun Park, Sang-We Kim, Kang-Seo Park, Dae Ho Lee: Transglutaminase 2 induces intrinsic EGFR-TKI resistance in NSCLC harboring EGFR sensitive mutations. Am J Cancer Res 2019;9(8):1708-1721. (Full text, PDF).

Chong Yang, Shikai Zhu, Hongji Yang, Sisi Deng, Ping Fan, Mi Li, Xin Jin: USP44 suppresses pancreatic cancer progression and overcomes gemcitabine resistance by deubiquitinating FBP1. Am J Cancer Res 2019;9(8):1722-1733. (Full text, PDF).

Chen Zhang, Emmanuel Martinez-Ledesma, Feng Gao, Wei Zhang, Jie Ding, Shaofang Wu, Xiaolong Li, Jimin Wu, Ying Yuan, Dimpy Koul, WK Alfred Yung: Wild-type TP53 defined gamma-secretase inhibitor sensitivity and synergistic activity with doxorubicin in GSCs. Am J Cancer Res 2019;9(8):1734-1745. (Full text, PDF).

Feiqi Lu, David Osei-Hwedieh, Jonathan B Mandell, Alejandro Morales-Restrepo, Margaret L Hankins, Jared A Crasto, Ruichen Ma, Vu Dinh, Rebecca J Watters, Kurt R Weiss: Comparison of cachectic and non-cachectic sarcoma patients reveals an important role of Notch signaling in metastasis and myogenesis. Am J Cancer Res 2019;9(8):1746-1756. (Full text, PDF).

Su Hu, Jia Yang, Junjie Shangguan, Aydin Eresen, Yu Li, Quanhong Ma, Vahid Yaghmai, Yuri Velichko, Chunhong Hu, Zhuoli Zhang: Natural killer cell-based adoptive transfer immunotherapy for pancreatic ductal adenocarcinoma in a KrasLSL-G12D p53LSL-R172H Pdx1-Cre mouse model. Am J Cancer Res 2019;9(8):1757-1765. (Full text, PDF).

Sai Harisha Rajanala, Rachel Ringquist, Vincent L Cryns: Methionine restriction activates the integrated stress response intriple-negative breast cancer cells by a GCN2- and PERK-independent mechanism. Am J Cancer Res 2019;9(8):1766- 1775. (Full text, PDF).

Haijun Chen, Ke Ding, Jingjing Zhao, Herta H Chao, Chiang-Shan R Li, Huaidong Cheng: The dorsolateral prefrontal cortex is selectively involved in chemotherapy-related cognitive impairment in breast cancer patients with different hormone receptor expression. Am J Cancer Res 2019;9(8):1776-1785. (Full text, PDF).

Shuai Dong, Xiao-Jun Xie, Qing Xia, Yi-Jun Wu: Indicators of multifocality in papillary thyroid carcinoma concurrent with Hashimoto’s thyroiditis. Am J Cancer Res 2019;9(8):1786-1795. (Full text, PDF).

Wei Xie, Yan Zhang, Shiwei Zhang, Fengxian Wang, Kunchi Zhang, Yanjuan Huang, Zhaoli Zhou, Gang Huang, Jin Wang: Oxymatrine enhanced anti-tumor effects of Bevacizumab against triple-negative breast cancer via abating Wnt/β-Catenin signaling pathway. Am J Cancer Res 2019;9(8):1796-1814. (Full text, PDF).

Chao Yang, Huan Yang, Jia Liu, Lidan Zhu, Shicang Yu, Xi Zhang, Lei Gao: Focus on exosomes: novel pathogenic components of leukemia. Am J Cancer Res 2019;9(8):1815-1829. (Full text, PDF).

Lisa Maria Mustachio, Jason Roszik, Aimee T Farria, Karla Guerra, Sharon YR Dent: Repression of GCN5 expression or activity attenuates c-MYC expression in non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2019;9(8):1830-1845. (Full text, PDF).

Wei Zhao, Lizhou Jia, Mingjiong Zhang, Xiaochen Huang, Peng Qian, Qi Tang, Jin Zhu, Zhenqing Feng: The killing effect of novel bi-specific Trop2/PD-L1 CAR-T cell targeted gastric cancer. Am J Cancer Res 2019;9(8):1846-1856. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976