AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 11:2280-2553;2019
American Journal of Cancer Research


Yu He, Yang Luo, Dan Zhang, Xixi Wang, Peng Zhang, Haocheng Li, Samina Ejaz, Shufang Liang: PGK1-mediated cancer progression and drug resistance. Am J Cancer Res 2019;9(11):2280-2302. (Full text, PDF).

Jun Cao, Jiale Wang, Chiyu He, Meiyu Fang: Angiosarcoma: a review of diagnosis and current treatment. Am J Cancer Res 2019;9(11):2303-2313. (Full text, PDF).

Yan-Yi Xiao, Li Lin, Yong-Hao Li, Hui-Ping Jiang, Li-Tong Zhu, Yuan-Run Deng, Dan Lin, Wei Chen, Cheng-Ying Zeng, Li-Jing Wang, Shao-Cheng Chen, Qing-Ping Jiang, Chun-Hua Liu, Wei-Yi Fang, Sui-Qun Guo: ZEB1 promotes invasion and metastasis of endometrial cancer by interacting with HDGF and inducing its transcription. Am J Cancer Res 2019;9(11):2314-2330. (Full text, PDF).

Yuzhu Cui, Feifei Zhang, Yongxu Jia, Liangzhan Sun, Miao Chen, Shayi Wu, Krista Verhoeft, Yan Li, Yanru Qin, Xinyuan Guan, Ka-On Lam: The BMP antagonist, SOSTDC1, restrains gastric cancer progression via inactivation of c-Jun signaling. Am J Cancer Res 2019;9(11):2331-2348. (Full text, PDF).

Jia Hu Shen, Ping Hua Chen, He Deng Liu, Dan Ai Huang, Miao Miao Li, Kun Guo: HSF1/AMPKα2 mediated alteration of metabolic phenotypes confers increased oxaliplatin resistance in HCC cells. Am J Cancer Res 2019;9(11):2349-2363. (Full text, PDF).

Yiwei Li, Lijuan Chen, Lixing Feng, Mengli Zhu, Qiang Shen, Yanfen Fang, Xuan Liu, Xiongwen Zhang: NEK2 promotes proliferation, migration and tumor growth of gastric cancer cells via regulating KDM5B/H3K4me3. Am J Cancer Res 2019;9(11):2364-2378. (Full text, PDF).

Qing Zhang, Jiage Ding, Shishuo Sun, Hongyan Liu, Mengmeng Lu, Xiaohuan Wei, Xiaoge Gao, Xiaokang Zhang, Qiang Fu, Junnian Zheng: Akt inhibition at the initial stage of CAR-T preparation enhances the CAR-positive expression rate, memory phenotype and in vivo efficacy. Am J Cancer Res 2019;9(11):2379-2396. (Full text, PDF).

Xiao-Hui Huang, Yang Wang, Pan Hong, Jie Yang, Can-Can Zheng, Xing-Feng Yin, Wen-Bo Song, Wen Wen Xu, Bin Li, Qing-Yu He: Benzethonium chloride suppresses lung cancer tumorigenesis through inducing p38-mediated cyclin D1 degradation. Am J Cancer Res 2019;9(11):2397-2412. (Full text, PDF).

Weijun Wei, Dawei Jiang, Zachary T Rosenkrans, Todd E Barnhart, Jonathan W Engle, Quanyong Luo, Weibo Cai: HER2-targeted multimodal imaging of anaplastic thyroid cancer. Am J Cancer Res 2019;9(11):2413-2427. (Full text, PDF).

Jie Ding, Shaofang Wu, Chen Zhang, Arnav Garyali, Emmanuel Martinez-Ledesma, Feng Gao, Adarsha Pokkulandra, Xiaolong Li, Christopher Bristow, Alessandro Carugo, Dimpy Koul, WK Alfred Yung: BRCA1 identified as a modulator of temozolomide resistance in P53 wild-type GBM using a high-throughput shRNA-based synthetic lethality screening. Am J Cancer Res 2019;9(11):2428-2441. (Full text, PDF).

Binghai Zhou, Lei Guo, Bo Zhang, Shuang Liu, Kewei Zhang, Jiuliang Yan, Wentao Zhang, Mincheng Yu, Zheng Chen, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Jian Zhou, Jia Fan, Hui Li, Qinghai Ye: Disulfiram combined with copper induces immunosuppression via PD-L1 stabilization in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(11):2442-2455. (Full text, PDF).

Jia Yang, Su Hu, Junjie Shangguan, Aydin Eresen, Yu Li, Liang Pan, Quanhong Ma, Yuri Velichko, Jian Wang, Chunhong Hu, Vahid Yaghmai, Zhuoli Zhang: Dendritic cell immunotherapy induces anti-tumor effect in a transgenic mouse model of pancreatic ductal adenocarcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(11):2456-2468. (Full text, PDF).

Feng Pan, Ye Chen, Jian-Zhong He, Lin Long, Yang Chen, Hong-Jun Luo, Yi-Wei Xu, Xiao-Xiao Pang, Qian Yang, Juan-Juan Wang, Xiu-E Xu, Shao-Hong Wang, En-Min Li, Li-Yan Xu: Dietary riboflavin deficiency promotes N-nitrosomethylbenzylamine-induced esophageal tumorigenesis in rats by inducing chronic inflammation. Am J Cancer Res 2019;9(11):2469-2481. (Full text, PDF).

Yu Li, Aydin Eresen, Junjie Shangguan, Jia Yang, Yun Lu, Dong Chen, Jian Wang, Yury Velichko, Vahid Yaghmai, Zhuoli Zhang: Establishment of a new non-invasive imaging prediction model for liver metastasis in colon cancer. Am J Cancer Res 2019;9(11):2482-2492. (Full text, PDF).

Yafeng Wang, Huan Tao, Raheem J Paxton, Junfeng Wang, Sumaira Mubarik, Yongqian Jia, Wei Wang, Chuanhua Yu: Post-diagnosis smoking and risk of cardiovascular, cancer, and all-cause mortality in survivors of 10 adult cancers: a prospective cohort study. Am J Cancer Res 2019;9(11):2493-2514. (Full text, PDF).

Weihong Sun, Shaoshao Ren, Ran Li, Qingshan Zhang, Haiping Song: LncRNA, a novel target biomolecule, is involved in the progression of colorectal cancer. Am J Cancer Res 2019;9(11):2515-2530. (Full text, PDF).

Lingling Gao, Jietian Xu, Guodong He, Jing Huang, Weiyue Xu, Jie Qin, Peng Zheng, Meiling Ji, Wenju Chang, Li Ren, Yi Wei, Jianmin Xu, Chunmin Liang: CCR7 high expression leads to cetuximab resistance by cross-talking with EGFR pathway in PI3K/AKT signals in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2019;9(11):2531-2543. (Full text, PDF).

Hsiang-Lin Tsai, Shin-Yu Pang, Hui-Ching Wang, Chi-Wen Luo, Qiao-Lin Li, Tzu-Yi Chen, Shao-Yu Fang, Jaw-Yuan Wang, Mei-Ren Pan: Impact of BMI1 expression on the apoptotic effect of paclitaxel in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2019;9(11):2544-2553. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976